ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afraid of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afraid of*, -afraid of-

afraid of ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยาด (v.) be afraid of doing something again Syn. เข็ด, เข็ดขยาด, หลาจำ
ร้อนตัว (v.) be afraid of being involved or incriminated See also: worry, have a guilty conscience, get alarm
หลาจำ (v.) be afraid of doing something again Syn. เข็ด, ขยาด, เข็ดขยาด
เข็ดขยาด (v.) be afraid of doing something Syn. เข็ดหลาบ, เข็ด, กลัว, หลาบจำ, ครั่นคร้าม
เข็ดหลาบ (v.) be afraid of doing something again Syn. เข็ด, ขยาด, เข็ดขยาด, หลาจำ
กลัวผี (v.) afraid of ghost See also: fear ghost
ประหวั่นพรั่นพรึง (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ
พรั่นกลัว (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
พรั่นใจ (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง
หวั่น (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
หวั่นกลัว (v.) be afraid of See also: fear, dread, be terrified by, be fearful, be cowardly Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว
หวาดหวั่น (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
หวาดหวั่น (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ
หวาดหวั่น (v.) be afraid of See also: fear, dread, be terrified by, be fearful, be cowardly Syn. หวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว
เกลือก (v.) be afraid of See also: scare, fear, be terrified Syn. กลัว, เกรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
Are you afraid of the dark?คุณกลัวความมืดไหม?
I’ve been afraid of your reactionฉันกลัวปฏิกิริยาของคุณ
I am not afraid of your opinionฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
You think I'm afraid of you?คุณคิดว่าฉันกลัวคุณหรือ?
I ain't afraid of himฉันไม่กลัวเขา
I've been so afraid of losing himฉันกลัวเหลือเกินที่จะเสียเขาไป
You're the only one I'm not afraid ofคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว

afraid of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, 怕生] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children)
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, 好怕的] worthy of being afraid of

afraid of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence
風声鶴唳[ふうせいかくれい, fuuseikakurei] (n) getting frightened even by a slight noise; hearing the enemy in every leaf that rustles; being afraid of one's own shadow
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P)
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch)
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P)
恐れる(P);畏れる;怖れる;懼れる;惧れる(oK)[おそれる, osoreru] (v1,vt) to fear; to be afraid of; (P)
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of"

afraid of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear FR: craindre ; avoir peur (de)
เข็ดขยาด[v.] (khetkhayāt) EN: be afraid of doing something again FR:
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again ; be afraid of making the same mistake again FR: avoir compris la leçon
คร้ามเกรง[v.] (khrāmkrēng) EN: be afraid of FR:
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified FR: craindre
กลัวใจ[v. exp.] (klūa jai) EN: be afraid of one's own reaction FR:
กลัวเจ็บ[v. exp.] (klūa jep) EN: be afraid something is going to hurt ; be afraid of the pain FR:
กลัวขาดทุน[v. exp.] (klūa khātth) EN: be afraid of losing sth ; be afraid afraid of taking a loss FR:
กลัวแพ้[v. exp.] (klūa phaē) EN: be afraid of losing FR: avoir peur de perdre
กลัวผี[v. exp.] (klūa phī) EN: be afraid of ghosts FR: craindre les fantômes ; être effrayé par les mauvais esprits
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp to) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death ; be scared to death FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
เกรง[v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread FR: craindre ; appréhender
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: be afraid of ; scare ; fear ; revere ; be in awe (of) FR: craindre ; redouter ; avoir peur
กริ่งเกรง[v.] (kringkrēng) EN: fear ; be afraid of FR:
ประหวั่นพรั่นพรึง[v. exp.] (prawan phra) EN: be afraid of FR:
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter ; redouter
หวาดกลัว[v.] (wātklūa) EN: fear ; be scared ; dread ; be anxious ; be afraid of FR:
ยำเกรง[v.] (yamkrēng) EN: be in awe of ; respect ; be afraid of ; fear FR:

afraid of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afraid of
Back to top