ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affix a seal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affix a seal*, -affix a seal-

affix a seal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปั๊มตรา[v. exp.] (pam trā) EN: affix a seal ; put a seal FR: apposer un cachet
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; affix a stamp ; stamp FR: estampiller ; tamponnner ; timbrer
ตอกตรา[v.] (tøk trā) EN: stamp ; affix a seal FR: sceller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affix a seal
Back to top