ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advance guard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advance guard*, -advance guard-

advance guard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advance guard (n.) ทหารพราน See also: หน่วยสอดแนม, หน่วยสังเกตการณ์ Syn. explorer, spy

advance guard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先鋒[せんぽう, senpou] (n) advance guard; vanguard
先陣[せんじん, senjin] (n) vanguard; advance guard; (P)
前衛[ぜんえい, zen'ei] (n,adj-no) (1) advance guard; vanguard; (2) avant-garde (e.g. music); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advance guard
Back to top