ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admirable quality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admirable quality*, -admirable quality-

admirable quality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admirable quality (n.) คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม Syn. vice, advantage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admirable quality
Back to top