ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjacent to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjacent to*, -adjacent to-

adjacent to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard
臨空[りんくう, rinkuu] (adj-no,n-pref) airport site; adjacent to airport

adjacent to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ประชิด[v.] (prachit) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to FR: s'approcher de
ติด[v.] (tit) EN: stand close to ; adjoin ; be adjacent to ; keep close to FR:
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: be contiguous ; be close to ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; be bordered by FR: être adjacent à ; être près de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjacent to
Back to top