ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjacent angle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjacent angle*, -adjacent angle-

adjacent angle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุมประชิด[n. exp.] (mum prachit) EN: adjacent angles ; supplementary angles FR: angles adjacents [mpl]

adjacent angle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebenwinkel {m}adjacent angle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjacent angle
Back to top