ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

additional comment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *additional comment*, -additional comment-

additional comment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
additional comment (n.) ข้อความเพิ่มเติม See also: ความเห็นเพิ่มเติม Syn. additional clause

additional comment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อความเพิ่มเติม[n. exp.] (khøkhwām ph) EN: additional clause ; additional comment ; rider ; addition FR: ajout [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า additional comment
Back to top