ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

additional charge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *additional charge*, -additional charge-

additional charge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
additional charge (vt.) เก็บเงินเพิ่ม See also: คิดเงินเพิ่ม Syn. overcharge
additional charge (n.) การเก็บเงินเพิ่ม See also: การคิดเงินเพิ่ม Syn. overcharge
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินกินเปล่า (n.) additional charges
แป๊ะเจี๊ยะ (n.) additional charges Syn. เงินกินเปล่า

additional charge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
追送検[ついそうけん, tsuisouken] (n,vs) forwarding documents regarding an additional charge to the public prosecutor

additional charge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปะเจี๊ยะ[n. exp.] (pae jia) EN: key money ; additional charges FR: garantie locative [f]

additional charge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachforderung {f}additional demand; additional charge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า additional charge
Back to top