ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accountant general

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accountant general*, -accountant general-

accountant general ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมุหบัญชี ; สมุห์บัญชี[n.] (samuhabanch) EN: accountant ; chief accountant ; accountant general FR: comptable [m] ; expert-comptable [m] ; trésorier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accountant general
Back to top