ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absorbent cotton

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absorbent cotton*, -absorbent cotton-

absorbent cotton ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absorbent cotton (n.) สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล See also: สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับซับแผลหรือทายา Syn. gauze

absorbent cotton ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱脂綿[だっしめん, dasshimen] (n) absorbent cotton

absorbent cotton ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้อนสำลี[n. exp.] (køn samlī) EN: absorbent cotton ball ; cotton wool ; cotton ball FR: ouate [[f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absorbent cotton
Back to top