ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absolute ruler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absolute ruler*, -absolute ruler-

absolute ruler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absolute ruler (n.) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictator, despot
absolute ruler (n.) ผู้ปกครองที่เผด็จการ Syn. despot, dictator

absolute ruler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้เผด็จการ[n. exp.] (phū phadetk) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant FR: dictateur [m] ; tyran [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absolute ruler
Back to top