ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a mythical fabulous indian mountain in the middle of the world

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a mythical fabulous indian mountain in the middle of the world*, -a mythical fabulous indian mountain in the middle of the world-

a mythical fabulous indian mountain in the middle of the world ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขาพระสุเมรุ (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods
เมรุราช (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods Syn. เขาพระสุเมรุ

a mythical fabulous indian mountain in the middle of the world ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมรุราช[n. prop.] (Mērurāt) EN: [a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า a mythical fabulous indian mountain in the middle of the world
Back to top