ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a large number of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a large number of*, -a large number of-

a large number of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people)
幾人もの[いくにんもの, ikuninmono] (exp) any number of people; a large number of people
散形花序;繖形花序[さんけいかじょ, sankeikajo] (n) umbellate inflorescence; umbel (i.e. flower with a large number of flowers growing radially from a common center)
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
集団犯[しゅうだんはん, shuudanhan] (n) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)

a large number of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; dozens ; many ; numerous ; scores of FR: un grand nombre de ... ; beaucoup de … ; en grand nombre ; en quantité ; à la pelle
ระโยงระยาง[X] (rayōngrayān) EN: a large number of ropes suspended disorderly ; a large number of ; a profusion of ; a mess of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า a large number of
Back to top