ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a large amount of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a large amount of*, -a large amount of-

a large amount of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
a large amount of (n.) จำนวนมาก Syn. many
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อมูลขนาดใหญ่ (n.) a large amount of information See also: voluminous information

a large amount of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消化[しょうか, shouka] (n,vs,adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า a large amount of
Back to top