ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a bit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a bit*, -a bit-

a bit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
a bit (n.) จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. small amount
a bit (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a little, any
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเส็นกระสาย (adv.) a bit See also: a little Syn. นิดหน่อย
so-and-so (sl.) คำเรียกเพื่อเลี่ยงที่จะเรียกว่า son of a bitch
ปากขม (v.) have a bitter taste in one´s mouth
ปากขม (v.) have a bitter taste in one´s mouth
เก๋าเจ้ง (n.) son-of-a bitch Syn. ชาติหมา
ไม่น้อย (adv.) quite a bit See also: quite a lot
ไอ้บ้า (n.) son of a bitch
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
She gave them a bit of foodเธอให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา
I need a bit of advice from youฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
We had a bit of a shock when we heard the newsพวกเราช็อคนิดหน่อยเมื่อทราบข่าวนั้น
I'm feeling a bit better todayวันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
I'm not a bit hungryฉันไม่หิวสักนิด
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
I've got a bit of a temperatureฉันมีไข้เล็กน้อย
It’s a bit strangeมันแปลกประหลาดเล็กน้อย
I'm a bit curious about thisฉันอยากรู้อยากเห็นนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้
Tell us a bit about yourselfบอกพวกเราเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวของคุณ
Look, l got a bit of bad news for youนี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ
I spent quite a bit of time in India recentlyฉันไปอินเดียเพียงแค่ไม่กี่วัน เมื่อไม่นานมานี้
I need a bit more time!ขอเวลาฉันอีกสักหน่อยนะ
We've all agreed to work just a bit longerพวกเราทั้งหมดตกลงที่จะทำงานนานขึ้นอีกสักหน่อย
Don't you wanna stay a bit longer?คุณไม่อยากอยู่นานขึ้นอีกสักนิดหนึ่งหรือ
I can relax a bit nowตอนนี้ฉันสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อย
I'm just resting a bitฉันแค่พักสักนิดหนึ่ง
Won't it be nice to get out of school for a bit?จะไม่เป็นการดีหรือที่จะได้ออกจากโรงเรียนไปชั่วขณะ
I've already had a bit, thank youฉันทานไปนิดหนึ่งแล้ว ขอบคุณ

a bit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, 一下] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with
王八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, 王八蛋] bastard (insult); son of a bitch
打短儿[dǎ duǎn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄢˇ ㄖ˙, 打短儿 / 打短兒] casual labor; to work for a bit
一点儿[yī diǎn r, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, 一点儿 / 一點兒] erhua variant of 一點|一点, a bit; a little
王八[wáng bā, ㄨㄤˊ ㄅㄚ, 王八] tortoise; cuckold; (insult with the flavor of bastard, son of a bitch); cf 王八蛋

a bit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
もうちょっとしたら[, mouchottoshitara] (exp) in a little while (referring to the very near future on the order of minutes); in a bit
食い散らす[くいちらす, kuichirasu] (v5s,vt) (1) to eat untidily; to eat a bit of everything; (2) to dabble; to do a bit of this and a bit of that
サノバビッチ;サンオブアビッチ[, sanobabicchi ; san'obuabicchi] (int) son of a bitch
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
ファイル許可ビット[ファイルきょかビット, fairu kyoka bitto] (n) {comp} file permission bits
ポン酢(ateji)[ポンず, pon zu] (n) (1) (See ポンス・1) juice pressed from a bitter orange; (2) (abbr) (See ポン酢醤油) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice)
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
一寸した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一寸・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一寸・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite
奇偶検査ビット[きぐうけんさビット, kiguukensa bitto] (n) {comp} parity bit
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P)
盗み食い;ぬすみ食い[ぬすみぐい, nusumigui] (n) sneaking a bite; snitching food
苦虫[にがむし, nigamushi] (n) making a sour face (as if having consumed a bitter bug)
苦虫を噛みつぶしたよう[にがむしをかみつぶしたよう, nigamushiwokamitsubushitayou] (exp,adj-na) (See 苦虫) sour (expression, as if having consumed a bitter bug)
貴様[きさま, kisama] (pn,adj-no) (1) (sens) (derog) you; you bastard; you son of a bitch; (2) (arch) (pol) you
阿婆擦れ;阿婆擦;あば擦れ[あばずれ, abazure] (adj-na,n) (阿婆 is ateji) a bitch
食事を取る;食事をとる;食事を摂る[しょくじをとる, shokujiwotoru] (exp,v5r) to take a meal; to have a meal; to catch a meal; to get grub; to grub; to break bread; to chow down; to eat dinner; to have a bite; to strap on a feed-bag
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データビット長[データビットちょう, de-tabitto chou] data bit length

a bit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little ; partly ; partially FR: certain ; quelque ; un peu de
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little FR:
ขยับไปหน่อย[v. exp.] (khayap pai ) EN: move over a bit FR: bouger un peu
กระเส็นกระสาย[X] (krasenkrasā) EN: a bit ; a little FR:
กระถด[v.] (krathot) EN: move back a little ; move out a little ; move forward a bit ; move backwards a bit FR:
เล็กน้อย[adv.] (leknøi) EN: a little ; a bit ; a little bit FR: un peu ; légèrement ; quelque peu
ไม่น้อย[X] (mai nøi) EN: not a small number of ; not a small amount of ; quite a few ; quite a bit FR: non négligeable
มีเหนื่อยเล็กน้อย[adj.] (mī neūay le) EN: a bit tired FR:
นิด[adj.] (nit) EN: small ; tiny ; puny ; little ; a little ; a bit FR: tout petit
นิดเดียว[adv.] (nitdīo) EN: a little bit ; a little ; just a bit ; a very small amount FR: un tout petit peu ; à peine
นิดหนึ่ง[adv.] (nitneung) EN: for a while ; a bit ; just a second FR:
สักนิด[X] (sak nit) EN: just a bit FR: juste un peu
แวบเดียว[X] (waēp dīo) EN: moment ; a short time ; a little while ; a short while ; a minute ; awhile ; a bit FR:
ไอ้ชาติหมา[n. exp.] (ai chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
เก๋าเจ๊ง = เก๋าเจ้ง [X] (kaojeng) EN: son-of-a bitch FR: fils de pute [m] (vulg.)
ค่อนว่า[v. exp.] (khǿn wā) EN: chide ; make a biting remark FR: faire une remarque désobligeante
ไม่มีจะกิน[v. exp.] (mai mī ja k) EN: not have a bite to eat FR: ne rien avoir à se mettre sous la dent
มีรสขม [v. exp.] (mī rot khom) EN: have a bitter taste FR: avoir un goût amer
นาคาบิดหาง[n. exp.] (Nākhā bit h) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
ปากขม [v. exp.] (pāk khom) EN: have a bitter taste in one's mouth FR: avoir un goût amer dans la bouche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า a bit
Back to top