ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wats

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wats*, -wats-

wats ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
WATS (abbr.) คำย่อของ Wide-Area Telecommunications Service

wats ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱玛沃特森[Ài mǎ Wò tè sēn, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄙㄣ, 爱玛沃特森 / 愛瑪沃特森] Emma Watson (1990-), Hermione in the Harry Potter movies

wats ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イサザアミ[, isazaami] (n) (1) Neomysis awatschensis (shrimp); (2) (obs) Neomysis intermedia (shrimp)
クロイサザアミ[, kuroisazaami] (n) (obs) (See イサザアミ・1) Neomysis awatschensis (shrimp)
ごわつく;ゴワつく[, gowatsuku ; gowa tsuku] (v5k,vi) (See ごわごわ) to be stiff; to be starchy
土斑猫;地胆[つちはんみょう;にわつつ(地胆), tsuchihanmyou ; niwatsutsu ( chi tan )] (n) (uk) blister beetle; oil beetle (insects family Meloidae)
岩燕[いわつばめ;イワツバメ, iwatsubame ; iwatsubame] (n) (uk) Asian house martin (species of songbird, Delichon dasypus)
左側通行[ひだりがわつうこう, hidarigawatsuukou] (n) Keep Left
怖っ;恐っ[こわっ, kowatsu] (int) (uk) (See 怖,怖い・2) scary!
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless
甘夏[あまなつ, amanatsu] (n) {food} sweet (variety of) Watson pomelo
甘夏柑[あまなつかん, amanatsukan] (n) {food} (See 甘夏蜜柑) sweet (variety of) Watson pomelo
甘夏蜜柑[あまなつみかん, amanatsumikan] (n) (See 甘夏柑) sweet form of Watson pomelo (Citrus natsudaidai f. kawanonatsudaidai)
西岩燕[にしいわつばめ;ニシイワツバメ, nishiiwatsubame ; nishiiwatsubame] (n) (uk) common house martin (species of songbird, Delichon urbica)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上つき[うわつき, uwatsuki] superscript

wats ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจวาสนา[n. exp.] (amnāt wātsa) EN: destiny ; fate FR: destin [m] ; destinée [f]
บุญวาสนา[n. exp.] (bun wātsanā) EN: luck ; fate FR:
ชีววัสดุ[n.] (chīwawatsad) EN: biomaterial FR:
ค่าวัสดุ[n. exp.] (khā watsadu) EN: cost of material FR:
หมดวาสนาบารมี[v.] (motwātsanāb) EN: exhaust one's power FR:
นาโนวัสดุ[n.] (nānōwatsadu) EN: FR: nanomatériaux [mpl]
น่าหวาดเสียว[adj.] (nā wātsīo) EN: thrilling ; frightful FR: effroyable
นิวาสสถาน[n.] (niwātsathān) EN: abode ; lodging ; mansion FR:
ไทวัสดุ[TM] (Thai Watsad) EN: Thai Watsadu FR: Thai Watsadu
ต้นวาสนา [n. exp.] (ton wātsanā) EN: Queen of Dracaenas ; Com plant ; Dracaena FR:
วัสสะ[n.] (watsa) EN: rainy season ; year FR:
วัส-[pref.] (watsa-) EN: rainy season ; year FR:
วรรษา[n.] (watsā) EN: season ; rainy season FR: saison des pluies [f]
วรรษา[n.] (watsā) EN: year FR: année [f]
วัสดุ[n.] (watsadu) EN: material ; matter ; object ; article ; store ; stock ; inventory ; thing ; supply FR: matériel [m] ; matériau [m] ; matière [f] ; objet [m]
วัสดุเชิงประกอบ[n. exp.] (watsadu cho) EN: composite materials FR:
วัสดุไดอิเล็กทริก[n. exp.] (watsadu dai) EN: FR: matériau diélectrique [m]
วัสดุดำมืด[n. exp.] (watsadu dam) EN: dark matter FR: matière noire [f]
วัสดุห่อของ[n. exp.] (watsadu hø ) EN: packaging material FR:
วัสดุการสอน[n. exp.] (watsadu kān) EN: teaching material FR:
วัสดุคอมโพสิต[n. exp.] (watsadu khø) EN: composite materials ; composition materials ; composites FR: matériau composite [m]
วัสดุก่อสร้าง[n. exp.] (watsadu køs) EN: building materials FR: matériaux de construction [mpl]
วัสดุแม่เหล็ก[n. exp.] (watsadu maē) EN: magnetic materials FR:
วัสดุมืด[n. exp.] (watsadu meū) EN: missing matter FR: matière noire [f] ; matière sombre [f]
วัสดุภัณฑ์[n.] (watsaduphan) EN: incidentals FR:
วัสดุประกอบ[n. exp.] (watsadu pra) EN: component materials FR:
วัสดุประสาน[n. exp.] (watsadu pra) EN: glue FR: colle [f]
วัสดุโรงงาน[n. exp.] (watsadu rōn) EN: factory supplies FR:
วัสดุสำนักงาน[n. exp.] (watsadu sam) EN: office supplies FR: fournitures de bureau [mpl]
วัสดุสร้าง[n. exp.] (watsadu sān) EN: building materials FR: matériaux de construction [mpl]
วัสดุสัณฐาน[n. exp.] (watsadu san) EN: amorphous material FR:
วัสดุศาสตร์[n. exp.] (watsadusāt) EN: materials science FR: science des matériaux [f]
วัสดุสิ้นเปลือง[n. exp.] (watsadu sin) EN: supplies FR:
วัสดุซ่อมแซม[n. exp.] (watsadu sǿm) EN: repair items FR:
วัสดุธรรมชาติ[n. exp.] (watsadu tha) EN: natural materials FR: matière naturelle [f] ; matériaux naturels [mpl]
วัสดุทนไฟ[n. exp.] (watsadu tho) EN: refractory material ; refractory FR: matériau réfractaire [m]
วัสดุทางอ้อม[n. exp.] (watsadu thā) EN: indirect material FR:
วัสดุอุปกรณ์[n. exp.] (watsadu upp) EN: tool ; ingredient FR:
วัสคณนา[n.] (watsakhanan) EN: FR: comptage des années [m]
วัสสานะ[n.] (watsāna) EN: rainy season FR: saison des pluies [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wats
Back to top