ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

visitation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *visitation*, -visitation-

visitation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Visitation (n.) การเฉลิมฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู
visitation (n.) การเยี่ยม See also: การเยี่ยมเยียน, การออกตรวจ, การสำรวจ
visitational (adj.) เกี่ยวกับการฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู
English-Thai: HOPE Dictionary
visitation(วิซิทเท'เชิน) n. การเยี่ยม,การเยียน,การออกตรวจ,การสำรวจ,การให้ความช่วยเหลือหรือการเกิดภัยพิบัติของโรค,การปรากฎตัวของภูติผีปีศาจ., Syn. visit
English-Thai: Nontri Dictionary
visitation(n) การเยี่ยม,การตรวจค้น,การออกตรวจ,การสำรวจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
visitation๑. การเข้าไปตรวจสอบ (ก. ทั่วไป)๒. การเยี่ยมเยียน (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Swinney, who was also a private sperm donor... was allowed visitation rights as long as he came to terms... with the hours set forth by the parents.สวีนนี่เป็นผู้บริจาคสเปิร์มเฉพาะบุคคล ได้รับอนุญาตให้มาเยี่ยมได้ ตามเวลาที่ผู้ปกครองเป็นผู้กำหนดไว้
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
You know, visitation rules stipulate that conjugals are only for married couples.นายรู้นี่ กฏของการเยี่ยมฉันท์สามีภรรยา ให้เฉพาะคู่ที่แต่งงานแล้วเท่านั้น
The door to the visitation room, did you ever use it?ประตูออกไปห้องเยี่ยม คุณเคยเปิดมั้ย
Scofield, your brother's gonna be transported to Final Visitation soon.สโคฟิลด์ เดี๋ยวพี่นายจะถูกย้าย ไปห้องเยี่ยมครั้งสุดท้าย ไปหาเขาได้ที่นั่น
They'll be transporting you to Final Visitation in a minute.อีกเดี๋ยวเขาจะย้ายนายไปห้องเยี่ยมสุดท้าย
We need to talk about this visitation bullshit.เราต้องคุยเรื่องสิทธิการไปเยี่ยมกันหน่อยแล้ว
Yeah,and then I end up here,where those same people show up at visitation saying they're going to get me out.ใช่ แล้วฉันก็มาที่นี่แล้วก็มีคนมาเยี่ยมฉัน บอกว่าจะพาฉันออกไป
Yeah,like your last trip to visitation maybe.ใช่ เหมือนกับการเยี่ยมครั้งล่าสุดสินะ
I have visitation every 2 weeks.ผมไปหาเธอได้ทุกๆสองอาทิตย์
He had to agree to get on meds just to get visitation rights. What about your son?เขาต้องยอมเข้ารับการรักษา เพื่อได้สิทธิขอเยี่ยม
But he's got no visitation rights, so we gotta use Otto to reach out to him.แต่เขาไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจสอบ ดังนั้นเราจะต้องใช้อ๊อตโต้ให้ติดต่อไปยังเขา

visitation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家庭訪問[かていほうもん, kateihoumon] (n) home visitation (esp. a teacher visiting a student's home); home visit; house call
襲来[しゅうらい, shuurai] (n,vs) invasion; raid; attack; visitation (of a calamity)
歴訪[れきほう, rekihou] (n,vs) round of calls; tour of visitation; (P)
相互訪問[そうごほうもん, sougohoumon] (n) mutual visitation; reciprocal visits

visitation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchsuchungsrecht {n}right of visitation
Leibesvisitation {f} | einer Leibesvisitation unterziehenstrip-search | to strip-search
Visitation {f}visitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า visitation
Back to top