ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vishnu

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vishnu*, -vishnu-

vishnu ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vishnu (n.) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (ศาสนาฮินดู)
English-Thai: HOPE Dictionary
vishnu(วิ?'นู) n. (ศาสนาฮินดู) พระวิษณุหรือพระนารายณ์. -Vishnuism n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธราธร (n.) Vishnu Syn. ธราธาร, พระวิษณุ, พระนารายณ์
ธราธาร (n.) Vishnu Syn. พระวิษณุ, พระนารายณ์
พระวิศวกรรม (n.) Vishnu Syn. วิสสุกรรม, เวสสุกรรม, เพชฉลูกรรม
พระวิษณุ (n.) Vishnu Syn. ธราธาร, พระนารายณ์
มหิธร (n.) Vishnu Syn. พระนารายณ์
วิษณุกรรม (n.) Vishnu Syn. พระวิศวกรรม, วิสสุกรรม, เวสสุกรรม, เพชฉลูกรรม
วิสสุกรรม (n.) Vishnu Syn. พระวิศวกรรม, เวสสุกรรม, เพชฉลูกรรม
เพชฉลูกรรม (n.) Vishnu Syn. พระวิศวกรรม, วิสสุกรรม, เวสสุกรรม
เวสสุกรรม (n.) Vishnu Syn. พระวิศวกรรม, วิสสุกรรม, เพชฉลูกรรม
วิษณุโลก (n.) Vishnu´s heaven
ตรีพรหม (n.) three-formed (Brahma, Siva and Vishnu) See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu)
ตรีมูรติ (n.) three-formed (Brahma, Siva and Vishnu) See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu) Syn. ตรีพรหม
วิษณุมนตร์ (n.) chant in praise of Vishnu See also: glorifying prayer for Vishnu
วิษณุเวท (n.) chant in praise of Vishnu See also: glorifying prayer for Vishnu Syn. วิษณุมนตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're gonna come to the Vishnu shrine in the bamboo grove.คุณ gonna มา ไปที่ศาลพระนารายณ์ ในดงไผ่
All these demons were attacking the Earth and supposedly all the Gods and everyone went to Vishnu and said,ปิศาจพวกนี้กำลังทำลายโลกมนุษย์ แล้วก็ตามคาด เหล่าเทพและทุกๆคนไปเข้าเฝ้าพระวิศณุ
So Vishnu said that he was gonna be born on Earth as Ram.พระวิศณุจึงตอบว่า ท่านจะไปเกิดเป็นพระราม
Vishnu sleeps, floating on the shoreless cosmic ocean, and we are the stuff of his dreaming.พระวิษณุบรรทมอยู่เหนือ เกษียรสมุทรอันกว้างใหญ่ไร้ซึ่งจุดสิ้นสุด และพวกเราก็คือสิ่งที่อยู่ในฝันของท่าน
Vishnu, the supreme soul, the source of all things.พระวิษณุผู้ยิ่งใหญ่ ต้นกำเนิดของทุกสิ่ง
Thank you Vishnu, for introducing me to Christ.ขอบคุณพระวิษณุ ที่ทำให้ข้ารู้จักพระเยซูคริสต์

vishnu ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毗湿奴[pí shī nú, ㄆㄧˊ ㄕ ㄋㄨˊ, 毗湿奴 / 毗濕奴] Vishnu (Hindu deity)

vishnu ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラクシュミ[, rakushumi] (n) (See 吉祥天) Lakshmi (consort of Vishnu in Hinduism)
吉祥天[きっしょうてん(P);きちじょうてん, kisshouten (P); kichijouten] (n) {Buddh} Sri-mahadevi (consort of Vaisravana in Buddhism, based on Lakshmi, the consort of Vishnu in Hinduism); (P)

vishnu ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวตาร[n. prop.] (Awatān ) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra FR:
หริ[n. prop.] (Hari ) EN: Narayana ; Vishnu ; Hari FR:
จักรปาณิ[n. prop.] (Jakkraphāni) EN: Vishnu ; Narayana FR:
จักรปาณี[n. prop.] (Jakkraphānī) EN: Vishnu ; Narayana FR:
เพชฉลูกรรม[n.] (phetchalūka) EN: Vishnu ; divine architect FR:
พระครุฑพ่าห์[n. prop.] (Phra Khrutp) EN: Garuda as the vehicle of Vishnu ; The National emblem of Thailand FR:
ธราธาร[X] (Tharāthān ) EN: Vishnu FR:
ธราธร[X] (Tharāthøn ) EN: Vishnu FR:
เวสสุกรรม[n.] (wētsukam) EN: Vishnu ; divine architect FR:
วิษณุ[n. prop.] (Witsanu) EN: Vishnu FR:
วิษณุกรรม[n.] (witsanukam) EN: Vishnu ; divine architect FR:
วิษณุเวท[n.] (witsanuwēt) EN: chant in praise of Vishnu FR:
วิสสุกรรม[n.] (witsukam) EN: Vishnu ; divine architect FR:
วิษณุโลก[n.] (witsanulōk) EN: Vishnu's heaven FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vishnu
Back to top