ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vietcong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vietcong*, -vietcong-

vietcong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vietcong (n.) เวียดกง See also: (ทหารคอมมิวนิสต์ในเวียดตามใต้ที่รบกับทหารเวียดนามเหนือ ในช่วงปีค.ศ 1954-1976)
VietCong (n.) ทหารเวียดนามซึ่งเป็นทหารคอมมิวนิสต์ See also: เวียดกง (ช่วงปีค.ศ.1954-1976) Syn. communist, Viet cong

vietcong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベトコン[, betokon] (n) Vietcong; Viet Cong (communist guerrilla soldiers who fought in South Vietnam during the Vietnam War)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vietcong
Back to top