ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vesta

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vesta*, -vesta-

vesta ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vesta (n.) เทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal (adj.) บริสุทธิ์ See also: ปราศจากราคี, ไม่มัวหมอง Syn. pure, chaste
vestal (adj.) เกี่ยวกับเทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal (n.) หญิงที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง See also: สาวพรหมจรรย์ Syn. maiden, unmarried woman, girl
vestal vergin (n.) หญิงพรหมจารีในพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ See also: (ในเทพนิยายโรมันโบราณ)
English-Thai: HOPE Dictionary
vestal(เวส'เทิล) adj. เกี่ยวกับเทพธิดาเตาไฟ,บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี. n. สาวพรหมจารี,หญิงที่ยังไม่แต่งงาน,ชี,นักพรตหญิง, Syn. virgin
English-Thai: Nontri Dictionary
vestal(adj) บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี

vesta ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 灶神星] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers

vesta ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェスタ[, uesuta] (n) Vesta (Roman goddess of hearth, home and family)

vesta ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แมลงปอเข็มน้ำตกท้องเหลือง [n. exp.] (malaēngpø k) EN: Vestalis smaragdina FR: Vestalis smaragdina

vesta ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfrau {f}vestal
Lenkfähigkeitskontrolle {f} in der Kurvestability [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vesta
Back to top