ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vermonter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vermonter*, -vermonter-

vermonter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vermonter (n.) ชาวรัฐเวอร์มอนท์ของสหรัฐอเมริกา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vermonter
Back to top