ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaseline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaseline*, -vaseline-

vaseline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vaseline (n.) ยี่ห้อสินค้า See also: วาสลีน
English-Thai: HOPE Dictionary
vaseline(แวส'ซะลีน,วาส'ซะลีน) n. ชื่อการค้าของpetrolatum
English-Thai: Nontri Dictionary
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With some vaseline and a fire hose.ด้วยวาสลีนและพ่นไฟใส่
We are gonna put little trails of Vaseline on the contours of our abs... mist it a little, and that way the light will catch our tans.เราจะเอาวาสลีนทาลงไปนิดหน่อย ทาลงไปตรงหน้าท้องนี่ ทาให้มันบางๆ แล้วจากนั้น ไฟจะส่องมาตรงนั้นมันจะดูเด่น
I'm sad you're going and all that, Dad, but it's only Vaseline.หนูเศร้าที่พ่อจะไปต่างหาก พ่อคะ นี่มันแค่วาสลีน

vaseline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡士林[fán shì lín, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧㄣˊ, 凡士林] vaseline

vaseline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum

vaseline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วาสลีน[n.] (wāsalīn) EN: vaseline FR: vaseline [f] ; gelée de pétrole [f] ; pétrolatum [m]

vaseline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vaselin {n}vaseline

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaseline
Back to top