ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valium*, -valium-

valium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Valium (n.) ยานอนหลับ See also: แวเลี่ยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valium
Back to top