ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vd

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vd*, -vd-

vd ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
VD (abbr.) คำย่อของ venereal disease
VDU (abbr.) คำย่อของ video display unit
English-Thai: HOPE Dictionary
vdabbr. venereal disease
vdtวีดีที ย่อมาจาก video display terminal หมายถึง เครื่องปลายทางที่มีจอภาพ (monitor) และแผงแป้นอักขระ (keyboard) นั่นเอง
vduวีดียูย่อมาจาก visual display unit (แปลว่า จอภาพ) เป็นที่ใช้แสดงข้อมูลและผลลัพธ์ โดยปกติ จะต้องเชื่อมต่อกับแผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse) ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูล มีความหมายเหมือน monitor
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
VD (disease, venereal)วีดี (กามโรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
VDU (video display unit)วีดียู (จอภาพ) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอมแพกต์วิดีโอดิสก์ (n.) CVD See also: compact video
ซีวีดี (n.) CVD See also: compact video Syn. คอมแพกต์วิดีโอดิสก์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
People often give me DVDs as giftsผู้คนมักให้ดีวีดีฉันเป็นของขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is kind of like that window of time when you're waiting in the waiting room of the VD clinic, isn't it?แบบนี้เหมือนกับช่วงแห่งการรอคอย เวลานายอยู่ในห้องนั่งรอ ในคลีนิคตรวดวีดีเลยมั้ย?
"They're Coming." "They're Coming" by EC Grapple MC VD.พวกเขากำลังมา. พวกเขากำลังมาโดย อีซี กแรปล เอมซี ฟีดี
It's a distinction that will look splendid on the front page of Pravda.มันเป็นความแตกต่างที่จะมี ลักษณะอันงดงาม ในหน้าแรกของปราฟ
That also doesn't look too bad on the front page of Pravda.ที่ยังไม่ได้ดูเลวร้ายด้วย ในหน้าแรกของปราฟ
Do you think I am afraid of the MVD?พวกแกคิดว่าฉันกลัวเอ็มวีดีรึไง
The MVD killed my brother.น้องชายฉันถูกตำรวจฆ่า
Informants tell us Terek has put bounties on all MVD and FBI personel."สถานทูตอเมริกา มอสโคว" เทเร็คจ้างคนฆ่าพวกเรา และเอฟบีไอ
In two weeks seven MVD operatives have been killed.ในระยะเวลา 2 อาทิตย์ พวกของเอ็มวีดี 7 คนถูกฆ่า
Thought I recognized you. The girl from the DVD.ก็ว่าจำหน้าเธอได้ เด็กผู้หญิงในดีวีดีนี่เอง
What did you do with the girl on the DVD?เธอทำอะไรกับเด็กสาวในดีวีดี
Cos this is like finding Moses' DVD collection.เพราะมันเหมือนเจอชุด DVD ของโมเสซ
I have some hot DVDs at home.ผมมีหนังเด็ดๆ ที่บ้าน

vd ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓝光[lán guāng, ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ, 蓝光 / 藍光] blue ray; Blu-ray, high definition DVD system pioneered by Sony as the next generation DVD
光盘驱动器[guāng pán qū dòng qì, ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 光盘驱动器 / 光盤驅動器] CD or DVD drive; abbr. to 光驅|光驱
光驱[guāng qū, ㄍㄨㄤ ㄑㄩ, 光驱 / 光驅] CD or DVD Drive; abbr. for 光盤驅動器|光盘驱动器
光盘[guāng pán, ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ, 光盘 / 光盤] compact disc; CD or DVD; CD ROM
翻版碟[fān bǎn dié, ㄈㄢ ㄅㄢˇ ㄉㄧㄝˊ, 翻版碟] copy of DVD; pirate DVD
真理报[Zhēn lǐ bào, ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄅㄠˋ, 真理报 / 真理報] Pravda (newspaper)
影音[yǐng yīn, ˇ , 影音] recorded media (CD and DVD); sound and movies
猪水泡病[zhū shuǐ pào bìng, ㄓㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥˋ, 猪水泡病 / 豬水泡病] swine vesicular disease (SVD)
性病[xìng bìng, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 性病] venereal disease; sexually transmitted disease; VD

vd ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable)
DVD−RAM;DVDRAM[ディーブイディーラム, dei-buidei-ramu] (n) {comp} DVD-RAM
DVD−ROM;DVDROM[ディーブイディーロム, dei-buidei-romu] (n) {comp} DVD-ROM
DVDオーディオ[ディーブイディーオーディオ, dei-buidei-o-deio] (n) DVD-Audio
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P)
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD)
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
スクイーズ[, sukui-zu] (adj-f) anamorphic (DVD) (lit
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P)
ディジタルビデオディスク[, deijitarubideodeisuku] (n) {comp} digital video disk; DVD
ブイディーティー[, buidei-tei-] (n) {comp} VDT
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
プラウダ[, purauda] (n) Pravda; (P)
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] (n) {comp} virtual device coordinates; VDC
焼く(P);灼く;妬く;燬く(oK);焚く(iK)[やく, yaku] (v5k,vt) (1) (焼く, 灼く, 焚く only) to bake; to grill; (2) (焼く, 灼く only) to develop (photos); (v5k,vi) (3) (焼く, 灼く only) (esp. 灼く) to suntan; (4) (焼く, 灼く, 燬く only) to burn (in flames, down, CD, DVD, etc.); to scorch; (5) (焼く, 妬く only) (See 焼ける・2) to be jealous; to be envious; (P)
特典映像[とくてんえいぞう, tokuten'eizou] (n) bonus footage (e.g. behind-the-scenes interviews), such as that included on DVDs of movies, television programs, etc.
部分的肺静脈還流異常[ぶぶんてきはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubuntekihaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR
部分肺静脈還流異常[ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubunhaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR
部分肺静脈還流異常症[ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょうしょう, bubunhaijoumyakukanryuuijoushou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディーブイディー[でいーぶいでいー, dei-buidei-] DVD
ディーブイディーラム[でいーぶいでいーらむ, dei-buidei-ramu] DVD-RAM
ディーブイディーロム[でいーぶいでいーろむ, dei-buidei-romu] DVD-ROM
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD
ブイディーティー[ぶいでいーていー, buidei-tei-] VDT
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor

vd ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีวีดี[n.] (Dī.Wī.Dī.) EN: digital video disc ; DVD FR: DVD [m]
เครื่องดีวีดี[n. exp.] (khreūang dī) EN: FR: lecteur DVD [m]
เครื่องเล่นดีวีดี[n. exp.] (khreūang le) EN: DVD player FR: lecteur de DVD [m]
กองอาสารักษาดินแดน[org.] (Køng Āsā Ra) EN: Volunteer Defense Corps (VDC) FR:
หนังแผ่น[n. exp.] (nang phaen) EN: VCD movie ; DVD movie ; film on disk FR: film DVD [m]
ปริมาตรการกระจาย ; ปริมาตรการกระจายยา[n. exp.] (parimāt kān) EN: volume of distribution (VD) FR: volume de distribution [m]
แผ่นผี[n. exp.] (phaen phī) EN: pirate CD ; pirate VCD ; pirate DVD ; pirate disk FR: disque pirate [m]
ภาษีตอบโต้การอุดหนุน[n. exp.] (phāsī tøptō) EN: Countervailing Duty (CVD) FR:
โรคไวรัสอีโบล่า[n. exp.] (rōk wairat ) EN: Ebola virus disease (EVD) ; Ebola hemorrhagic fever (EHF) ; Ebola FR: fièvre hémorragique Ebola [f]
วันสัตวแพทย์โลก[n. prop.] (Wan Sattawa) EN: World Veterinary Day (WVD) FR:
วีดีโอ = วิดีโอ[n.] (wīdīō = wid) EN: video ; VDO FR: vidéo [f]

vd ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boulevard {m}Blvd : Boulevard
Singulärwertzerlegung {f} [math.]singular value decomposition (SVD)
Geschlechtskrankheit {f}VD : venereal disease

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vd
Back to top