ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

union of soviet socialist republics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *union of soviet socialist republics*, -union of soviet socialist republics-

union of soviet socialist republics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Union of Soviet Socialist Republics (n.) สหภาพโซเวียต (อดีต) See also: สหภาพโซเวียต มีตัวย่อว่า USSR
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Soviet Union (n.) ประเทศโซเวียต (มีชื่อเต็มคือ Union of Soviet Socialist Republics) Syn. Soviet Union, USSR
U.S.S.R. (abbr.) สหภาพโซเวียต (คำย่อ Union of Soviet Socialist Republics) See also: ประเทศโซเวียต, โซเวียต
USSR (n.) คำย่อของสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics)

union of soviet socialist republics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏联[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, 苏联 / 蘇聯] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 蘇維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国联盟
苏维埃社会主义共和国联盟[Sū wéi āi shè huì zhǔ yì gòng hé guó lián méng, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 苏维埃社会主义共和国联盟 / 蘇維埃社會主義共和國聯盟] Union of Soviet Socialist Republics (USSR), 1922-1991; abbr. 蘇聯|苏联 Soviet Union

union of soviet socialist republics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソ連(P);蘇連[ソれん(ソ連)(P);それん(蘇連), so ren ( so ren )(P); soren ( soren )] (n,adj-no) (abbr) (former) Soviet Union; Union of Soviet Socialist Republics; USSR; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า union of soviet socialist republics
Back to top