ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uganda

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uganda*, -uganda-

uganda ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Uganda (n.) ประเทศอูกันดา (อยู่ในทวีปแอฟริกา)
Ugandan (n.) ชาวอูกันดา
Ugandan (adj.) เกี่ยวกับประเทศอูกันดา
English-Thai: HOPE Dictionary
uganda(ยูแกน'ดะ) n. ประเทศยูกันดา, See also: Ugandan adj.,n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ugandaยูกันดา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It will be like this in Uganda now.และผมจะปฏิบัติเช่นเดียวกัน กับประเทศของเรา
Amidst persistent rumors... of human rights violations and economic mismanagement... the situation in Uganda has deteriorated badly in recent months.ท่ามกลางข่าวลือที่มีมาเรื่อยๆ... เกี่ยวกับความรุนแรงและการบริหารระบบเศรษฐกิจที่ผิดพลาด หลายเดือนมานี้ สถานการณ์ในอูกันดาค่อนข้างจะเลวร้าย
But Uganda isn't ready, sir.แต่อูกันดายังไมพร้อมนะครับ ท่าน
Go. Look around Uganda for missing people.ไปสืบหาพวกคนหายดูเลยก็ได้
Because while they are starving with their strikes and with their protests... the people of Uganda are eating beef and driving big cars.เพราะในขณะพวกเขาอดตายจากการทำสงคราม คนอูกันดากินเนื้อวัวแล้วก็ขับรถหรู
The eyes of the world are on Uganda today.ทั่วโลกต่างจับจ้องมาที่ประเทศของเราอยู่วันนี้
Kenya withers, Uganda triumphs.เคนย่าแพ้ อูกาดาเป็นฝ่ายได้รับชัย
He worked for doctors without borders in Uganda until his helicopter was shot down by guerilla forces a year ago.ทำงานเป็นแพทย์อาสา ไร้พรมแดนที่อูกันดา จนเฮลิคอปเตอร์ของเขาถูกยิงตก จากทหารโจรเมื่อปีก่อน
My uncle used to work at the Uganda consulate.ลุงของผมที่ใช้ในการทำงานที่ สถานกงสุลยูกันดา
Uganda embraces you.และพวกเราก็สรรเสิญนาย
Uganda loves me... because I am loyal... and I am fair.อูกันดารักฉัน เพราะฉันซื่อสัตย์ ฉันมีความยุติธรรม
Let me tell you, if I could be anything instead of a Ugandan...บอกอะไรให้ ถ้าฉันไม่ได้เป็นคนอูกันดา...

uganda ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌干达[Wū gān dá, ㄍㄢ ㄉㄚˊ, 乌干达 / 烏干達] Uganda

uganda ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
溶岩台地[ようがんだいち, yougandaichi] (n) lava plateau

uganda ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สาธารณรัฐยูกันดา[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of Uganda FR: République d'Ouganda [f]
ยูกันดา[n. prop.] (Yūkandā ) EN: Uganda FR: Ouganda [m]

uganda ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Budongolaubsänger {m} [ornith.]Uganda Woodland Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uganda
Back to top