ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

url

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *url*, -url-

url ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
URL (abbr.) คำย่อของ Uniform Resource Locator See also: (ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกางใบ (n.) unfurling a sail See also: unfolding a sail
การซัด (n.) hurl See also: cast, pitch, throw, fling
การพุ่ง (n.) hurl See also: cast, pitch, throw, fling Syn. การซัด
การใช้ใบ (n.) unfurling a sail See also: unfolding a sail Syn. การกางใบ
ขดตัว (v.) curl oneself up See also: snuggle up to someone, huddle up Ops. ยืดตัว
ขมวดผม (v.) curl one´s hair
คนชั้นต่ำ (n.) churl See also: boor, lower class person Syn. ชนชั้นต่ำ Ops. คนชั้นสูง
คุด (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. งอ, ขดงอ, คู้
คุดคู้ (adv.) curledly See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว
คุดคู้ (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว
คู้ (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ Ops. เหยียด
คู้ (adv.) curledly See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ Ops. เหยียด
งอตัว (adv.) curledly See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly Syn. งอ, ขดงอ, คู้
งอตัว (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. งอ, ขดงอ, คู้
นอนขด (v.) lie curled up
ผมหยิก (n.) curly hair See also: wavy hair, kinky hair Ops. ผมตรง
ม้วนกลิ้ง (v.) curl oneself up See also: roll Syn. กลิ้ง
ม้วนต้วน (v.) curl oneself up See also: roll Syn. ม้วนกลิ้ง, กลิ้ง
มะพร้าวทุย (n.) dried and curled coconut
ยู่ยี่ (adj.) curly See also: wavy, twisted, frizzy, crimpy Syn. หงิกงอ, งอ, หงิก Ops. ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My hair is actually curly so I have to straighten itจริงๆ แล้วผมของฉันหยักศก ฉันก็เลยยืดมันให้ตรง

url ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 大括号 / 大括號] braces; curly brackets { }
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 花括号 / 花括號] braces; curly brackets { }
彪形大汉[biāo xíng dà hàn, ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 彪形大汉 / 彪形大漢] burly chap; husky fellow
纤夫[qiàn fū, ㄑㄧㄢˋ ㄈㄨ, 纤夫 / 縴夫] burlak (barge hauler)
麻袋[má dài, ㄇㄚˊ ㄉㄞˋ, 麻袋] burlap (a fibre made of jute)
冰壶[bīng hú, ㄅㄧㄥ ㄏㄨˊ, 冰壶 / 冰壺] curling (sport); curling rock
压花[yā huā, ㄧㄚ ㄏㄨㄚ, 压花 / 壓花] to emboss; coining; knurling
[héng, ㄏㄥˊ, 桁] pole plate; purlin (cross-beam in roof); ridge-pole
蜷曲[quán qū, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩ, 蜷曲] twisted; coiled; curled
一致资源定址器[yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì, ㄧ ㄓˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓˇ ㄑㄧˋ, 一致资源定址器 / 一致資源定址器] uniform resource locator (URL)

url ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
URL[ユーアールエル, yu-a-rueru] (n) uniform resouce locator; URL
ユニフォームリソースロケータ[, yunifo-muriso-suroke-ta] (n) {comp} Uniform Resource Locator; URL
網処[もうしょ, mousho] (n) (See 主頁) website; URL
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
アイラッシュカーラー[, airasshuka-ra-] (n) eyelash curler
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus)
エンドカーラー[, endoka-ra-] (n) end curler
カーラー[, ka-ra-] (n) curler
カーラッシュ[, ka-rasshu] (n) Curlash
カーリーヘア[, ka-ri-hea] (n) curly hair
カーリング[, ka-ringu] (n) curling; (P)
カール[, ka-ru] (n,vs) (1) curl; (n) (2) cwm (ger
カラーレス[, kara-resu] (n) (1) collarless; (2) colorless; colourless
キスカール[, kisuka-ru] (n) kiss curl; spit curl
グリーンカール[, guri-nka-ru] (n) (See サニーレタス) var. of lettuce with curled leaves (wasei
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.)
ナーリング[, na-ringu] (n) knurling; ridged pattern usu. on circular or cylindrical objects
ナール[, na-ru] (n) knurl
ハーラーダービー[, ha-ra-da-bi-] (n) hurler derby; (P)
パール[, pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P)
バーレスク[, ba-resuku] (n) burlesque; (P)
ハロン[, haron] (n) (1) halon; (2) furlong; (P)
パンチパーマ[, panchipa-ma] (n) curly men's hairstyle, usu. associated with yakuza or delinquents (wasei
ビューラー[, byu-ra-] (n) eyelash curler (wasei
ピンカール[, pinka-ru] (n) pin curl
ファーロング[, fa-rongu] (n) furlong
ヘアカーラー[, heaka-ra-] (n) hair curler
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
ホットカーラー[, hottoka-ra-] (n) hot curler
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil
ローレット[, ro-retto] (n) (See ナーリング) knurling (fre
ローレットねじ[, ro-retto neji] (n) knurled screw
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces
中杓鷸[ちゅうしゃくしぎ;チュウシャクシギ, chuushakushigi ; chuushakushigi] (n) (uk) whimbrel (species of curlew, Numenius phaeopus)
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P)
休暇[きゅうか, kyuuka] (n) holiday; day off; furlough; absence (from work); (P)
公暇[こうか, kouka] (n) leave of absence; furlough
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({})
毎正時データ[ごとせいじデータ, gotoseiji de-ta] hourly data

url ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
ชายเสื้อ [n.] (chāi seūa) EN: hem FR: ourlet [m] ; bord [m]
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend FR: secouer ; malmener
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl FR: hurler ; brailler ; beugler
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
อีก๋อยจิ๋ว[n.] (īkøi jiu) EN: Little Curlew ; Numenius minutus FR: courlis nain [m] ; courlis minute [m] ; Numenius minutus
อีก๋อยเล็ก[n.] (īkøi lek) EN: whimbrel ; common whimbrel ; Numenius phaeopus FR: courlis corlieu [m] ; courlis hudsonien [m] ; petit courlis [m] ; courlis de terre [m] ; Numenius phaeopus
นกอีก๋อยใหญ่[n.] (īkøi yai) EN: Eurasian curlew ; curlew ; Numenius arquata FR: courlis cendré [m] ; grand courlis [m] ; courlis arqué [m] ; Numenius arquata
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink FR:
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
จาริก[v.] (jārik) EN: wander ; travel ; roam FR: bourlinguer (fam.)
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail FR:
ค่าจ้างรายชั่วโมง[n. exp.] (khājāng rāi) EN: hourly wage FR: salaire horaire [m]
ขยายใบเรือ[v. exp.] (khayāi bai ) EN: unfurl a sail FR:
ขี้งอน[adj.] (khī ngøn) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious FR:
คลื่น[n.] (khleūn) EN: wave ; curl FR: vague [f] ; houle [f]
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
ขลิบ[v.] (khlip) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew ; border FR: couper ; tailler ; ourler
เคิร์ล[n. exp.] (khoēn) EN: curl FR:
คนชั้นต่ำ[n. exp.] (khon chan t) EN: churl FR:
ขด[n.] (khot) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl FR: bobine [m]
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind FR: bobiner ; enrouler
ขด[adj.] (khot) EN: coiled ; curled up FR:
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up FR: se blottir ; se pelotonner
คู้[v.] (khū) EN: curl ; bend FR:
คุด[v.] (khut) EN: curl up ; crouch FR:
คุดคู้[v. exp.] (khutkhū) EN: curl up FR:
คุดคู้[adj.] (khutkhū) EN: curled up ; in fetal position FR:
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[v. exp.] (khwāng hin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างปา[v. exp.] (khwāng pā) EN: throw ; hurl at FR:
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāng thin) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling FR:
กรีดเสียงร้อง[v. exp.] (krīt sīeng ) EN: shriek ; scream FR: hurler ; crier
กูด[adj.] (kūt) EN: contorted ; deformed ; curled ; crinkled FR:
เล็ม[v.] (lem) EN: trim ; hem ; prune ; clip FR: ourler ; tailler
ลิงฮาวเลอร์[n. exp.] (ling hāoloē) EN: howler monkey FR: singe hurleur [m]
ลอน[n.] (løn) EN: wave ; curl ; undulation ; ridge FR: vague [f] ; ondulation [f]
ไม่ขบขัน[adj.] (mai khopkha) EN: humourless = humorless (Am.) FR:

url ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
willkürlich; arbiträr {adj}; nach Ermessen | willkürlicher | am willkürlichstenarbitrary | more arbitrary | most arbitrary
Durchschnitts-Stundenverdienst {m}average hourly earnings
Frisörladen {n}; Friseurladen
burlesk; possenhaft; parodistisch {adj}burlesque
kräftig; stramm; stämmig {adj} | kräftoger; strammer; stämmiger | am kräftigsten; am strammsten; am stämmigstenburly | burlier | burliest
Lockenklammer {f}curl clip
Sichelstrandläufer {m} [ornith.]Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)
Ringelschwanz {m}curly tail
kraus; lockig {adj} | krauser | am krausestencurly | more curly | most curly
kraushaarig {adj}curly haired
geruchlos {adj}odorless [Am.]; odourless [Br.]
mürrisch {adv}dourly
Eskimobrachvogel {m} [ornith.]Eskimo Curlew
fade; fad {adj}flavorless [Am.]; flavourless [Br.]
Meisterleistung {f}; Bravourleistung
Ferien {pl}; Urlaub
Urlaubsgefährte {m}; Urlaubsgefährtin
Betriebsferien {pl}; Betriebsurlaub
Stundensatz {m}hourly rate; hourly wage; rate by the hour
Hurley {n} [sport]hurley
Isabellbrachvogel {m} [ornith.]Far Eastern Curlew
Knoten {m}burl
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence
Literatur {f} | fantastische Literaturliterature | fantasy literature
Literaturangabe {f}; Literaturliste
Wuschelkopf {m}mop of curly hair; frizzy hair; fuzz; fuzzy head
Elternzeit {f}; Erziehungsurlaub
Peruanertriel {m} [ornith.]Peruvian Stone-Curlew
Reinigungsvorgang {m} | natürliche Selbstreinigungsvorgängepurification | natural self-purification
Pfettenabstand {m}purlin spacing
Pfettendach {n}purlin roof
Rollsegelvorrichtung {f} [naut.]roller furling
Sackleinwand {f}burlap
Stundenlohn {m}wages per hour; hourly wages; hourly pay
verdrießlich; mürrisch; missmutig; unwirsch {adj} | verdrießlicher | am verdrießlichstensurly | surlier | surliest
gruselig; unheimlich; übernatürlich; eigenartig {adj} | gruseliger; unheimlicher; übernatürlicher; eigenartiger | am gruseligsten; am unheimlichsten; am übernatürlichsten; am eigenartigstenweird | weirder | weirdest
unnatürlich {adj} | unnatürlicher | am unnatürlichstenunnatural | more unnatural | most unnatural
Veloursleder {n}; Velourleder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า url
Back to top