ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uhf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uhf*, -uhf-

uhf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
UHF (abbr.) คำย่อของ ultrahigh frequency
uhf (abbr.) คำย่อของ ultrahigh frequency
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
UHF (ultra high frequency)ยูเอชเอฟ (ความถี่สูงยิ่ง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ultrahigh frequency (n.) ความถี่คลื่นวิทยุ (อักษรคือ UHE หรือ uhf)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I actually bought this. It blocks UHF frequencies.ผมซื้อนี่มา มันบล็อคคลื่นความถี่สูง

uhf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超短波[chāo duǎn bō, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄅㄛ, 超短波] ultra short wave (radio); UHF

uhf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF
極超短波[ごくちょうたんぱ;きょくちょうたんぱ, gokuchoutanpa ; kyokuchoutanpa] (n) ultrahigh frequency; UHF; ultrashort waves

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uhf
Back to top