ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

u-bolt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *u-bolt*, -u-bolt-

u-bolt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
U-bolt (n.) คานเหล็กที่งอเป็นรูปตัวยู See also: คานเหล็กตัวยู
English-Thai: HOPE Dictionary
u-boltคานเหล็กที่งอเป็นรูปตัว 'U'
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
U-boltสลักเกลียวรูปตัวยู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

u-bolt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rundstahlbügelschelle {f} [techn.]U-bolt clamp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า u-bolt
Back to top