ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tuscan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tuscan*, -tuscan-

tuscan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Tuscan (n.) ภาษามาตรฐานของประเทศอิตาลี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tuscan
Back to top