ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trinitarian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trinitarian*, -trinitarian-

trinitarian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Trinitarian (n.) ชาวตรินิแดด
Trinitarianism (n.) ความเชื่อเรื่องพระบิดา พระบุตรและพระจิต (Trinity)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trinitarian
Back to top