ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

triassic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *triassic*, -triassic-

triassic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Triassic (adj.) เกี่ยวกับยุคภูเขาไฟระเบิด

triassic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中生代[Zhōng shēng dài, ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 中生代] Mesozoic (geological era 250-65m years ago, covering Triassic 三疊紀|三叠纪, Jurassic 侏羅紀|侏罗纪 and Cretaceous 白堊紀|白垩纪
三叠纪[Sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 三叠纪 / 三疊紀] Triassic (geological period 250-205m years ago)
三迭纪[sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 三迭纪 / 三迭紀] Triassic (geological period 250-205m years ago); also written 三疊紀|三叠纪

triassic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオラプトル[, eoraputoru] (n) eoraptor (late-Triassic dinosaur; Eoraptor lunensis) (lat

triassic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trias {n} [geol.]Triassic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า triassic
Back to top