ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

togo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *togo*, -togo-

togo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Togo (n.) สาธารณรัฐหนึ่งในแอฟริกาตะวันตก

togo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洛美[Luò měi, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄟˇ, 洛美] Lomé; Lome, capital of Togo
多哥[Duō gē, ㄉㄨㄛ ㄍㄜ, 多哥] Togo

togo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴトゴト;ごとごと[, gotogoto ; gotogoto] (adv,adv-to) (1) clop clop; rumble rumble; (2) sound of something being boiled
ネットゴット[, nettogotto] (n) {comp} net.got
ホワイトゴールド;ホワイト・ゴールド[, howaitogo-rudo ; howaito . go-rudo] (n) white gold
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated
京都五山[きょうとござん, kyoutogozan] (n) Kyoto Gozan; the five most important Rinzai temples of Kyoto, as well as Nanzen-ji
元込め[もとごめ, motogome] (n) breech-loading
元込め銃[もとごめじゅう, motogomejuu] (n) breechloader
勘定ずく;勘定尽く;勘定づく;勘定尽(io)[かんじょうずく(勘定ずく;勘定尽く;勘定尽);かんじょうづく(勘定尽く;勘定づく;勘定尽), kanjouzuku ( kanjou zuku ; kanjou kotogotoku ; kanjou jin ); kanjouduku ( kanjou ko] (n,adj-na) calculating, profit-or-loss mentality
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
大和ゴキブリ[やまとゴキブリ;ヤマトゴキブリ, yamato gokiburi ; yamatogokiburi] (n) (uk) Japanese cockroach (Periplaneta japonica)
安南都護府[アンナンとごふ, annan togofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of Annam; Han-period Chinese office established in Hanoi in 622 CE
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE
弟殺し[おとうとごろし, otoutogoroshi] (n) killing a younger brother; fratricide
悉く(P);尽く[ことごとく, kotogotoku] (adv) (uk) altogether; entirely; (P)
意地ずく;意地尽く;意地づく;意地尽(io)[いじずく(意地ずく;意地尽く;意地尽);いじづく(意地尽く;意地づく;意地尽), ijizuku ( iji zuku ; iji kotogotoku ; iji jin ); ijiduku ( iji kotogotoku ; iji duk] (n,adj-na) obstinacy; stubbornness
戸毎眼張;戸毎目張;戸毎鮴[とごっとめばる;トゴットメバル, togottomebaru ; togottomebaru] (n) (uk) Sebastes joyneri (genus of fish); rockfish
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE
算盤ずく;算盤尽く;算盤づく;算盤尽(io)[そろばんずく(算盤ずく;算盤尽く;算盤尽);そろばんづく(算盤尽く;算盤づく;算盤尽), sorobanzuku ( soroban zuku ; soroban kotogotoku ; soroban jin ); sorobanduku ( soro] (adj-no,n) (uk) mercenary; calculative; greedy; commercial-minded; venal
精原細胞[せいげんさいぼう, seigensaibou] (n) spermatogonium
腕ずく;腕尽く;腕づく;腕尽(io)[うでずく(腕ずく;腕尽く;腕尽);うでづく(腕尽く;腕づく;腕尽), udezuku ( udezuku ; ude kotogotoku ; ude jin ); udeduku ( ude kotogotoku ; ude duku] (n,adj-no) main force; brute force; strong-arm
西域都護府[せいいきとごふ, seiikitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Western Regions; Han-period Chinese office established in East Turkestan in 60 BCE
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n,adj-no) calculated; premeditated; considered
都護[とご, togo] (n) (1) (See 都護府) Protector General; Tang-period Chinese official in charge of the local Protectorate General; (2) (See 按察使) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1,西域都護府,安東都護府,安南都護府,安西都護府,燕然都護府,単于都護府,北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established)
里子[さとご, satogo] (n) foster child; (P)
鳩小屋[はとごや, hatogoya] (n) pigeon house; dovecote
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットゴット[ねっとごっと, nettogotto] net.got

togo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประเทศโตโก[n. exp.] (Prathēt Tōk) EN: Togo FR: Togo [m]
โตโก[n. prop.] (Tōkō ) EN: Togo FR: Togo [m]
อัฏฐังสะ[adj.] (atthangsa) EN: octogonal FR:
แผนที่ภูมิประเทศ[n. exp.] (phaēnthī ph) EN: togographic map FR: carte topographique [f]
รูปแปดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp paēt lī) EN: octagon FR: octogone [m]
สเปอร์มาโทโกเนียม[n.] (sapoēmāthōk) EN: spermatogonium ; spermatogonia [pl] FR:
สาธารณรัฐโตโก[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Togolese Republic FR: République togolaise [f]

togo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Togoloese {m}; Togolesin
togoloesisch {adj}Togolese

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า togo
Back to top