ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thai design

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thai design*, -thai design-

thai design ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจำยาม (n.) name of a Thai design See also: name of a Thai decorative pattern
เครือแย่ง (n.) name of Thai design See also: Thai figuration

thai design ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระหนก[n.] (kranok) EN: running scroll design ; characteristic Thai design in decorative art resembling tongues of flame FR:
กนก[n.] (kanok) EN: [Thai design consisting of double curves] FR:
เครือแย่ง[n.] (khreūayaēng) EN: [model of Thai design] FR:
หน้าขบ[n. exp.] (nā khop) EN: [Thai design] FR:
หน้าร่าหุ์ ; หน้าราหู[n.] (nārā ; nārā) EN: [Thai design] FR:
ประจำยาม[n.] (prajamyām) EN: intermittent quadrifoil design ; guardians of the four directions of the universe ; [name of a Thai design] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thai design
Back to top