ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thai new year

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thai new year*, -thai new year-

thai new year ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงกรานต์[n. prop.] (Songkrān) EN: Songkran Festival ; Thai New Year ; Water Festival FR: Songkran [m] ; fête du Songkran [f] ; Nouvel an thaï [m]
วันขึ้นปีใหม่ของไทย[n. exp.] (wan kheun p) EN: Thai new year FR: nouvel an thaïlandais [m]
วันสงกรานต์[n. prop.] (Wan Songkrā) EN: Songkran Day ; Songkran Festival Day ; Thai New Year Day ; Thai New Year ; Water Festival FR: jour du Songkran [m] ; fête du Songkran [f] ; Songkran [m] ; Nouvel an thaï [m]
วันปีใหม่ไทย[n. exp.] (wan pī mai ) EN: Thai New Year's Day FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thai new year
Back to top