ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tagalog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tagalog*, -tagalog-

tagalog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Tagalog (n.) สมาชิกของชาวมลายูในเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์
Tagalog (n.) ภาษาอินโดนีเซียที่ใช้กันในฟิลิปปินส์
English-Thai: HOPE Dictionary
tagalog(ทากา'ลอก) n. ภาษาอินโดนีเซียที่ใช้กันในฟิลิปปินส์

tagalog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィリピノ語[フィリピノご, firipino go] (n) Filipino (standardized Tagalog, the national language of the Philippines)

tagalog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษาตากาล็อก[n. exp.] (phāsā Tākāl) EN: Tagalog ; Filipino language FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tagalog
Back to top