ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

striped snake-head fish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *striped snake-head fish*, -striped snake-head fish-

striped snake-head fish ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่อน (n.) striped snake-head fish Syn. ปลาช่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า striped snake-head fish
Back to top