ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

songkran day

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *songkran day*, -songkran day-

songkran day ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วันสงกรานต์[n. prop.] (Wan Songkrā) EN: Songkran Day ; Songkran Festival Day ; Thai New Year Day ; Thai New Year ; Water Festival FR: jour du Songkran [m] ; fête du Songkran [f] ; Songkran [m] ; Nouvel an thaï [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า songkran day
Back to top