ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rana catesbeiana

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rana catesbeiana*, -rana catesbeiana-

rana catesbeiana ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบกระทิงอเมริกัน[n. exp.] (kop krathin) EN: American bullfrog ; Rana catesbeiana FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rana catesbeiana
Back to top