ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pisces

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pisces*, -pisces-

pisces ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Pisces (n.) กลุ่มดาวปลาคู่ที่อยู่ระหว่างกลุ่มดาว Aries และ Aquarius
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีน (n.) Pisces
ราศีมีน (n.) Pisces Syn. มีน

pisces ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
魚座;うお座[うおざ, uoza] (n,adj-no) (1) (constellation) Pisces; the Fish; the Fishes; (2) (arch) fishmongers' guild

pisces ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลุ่มดาวมีน[n. prop.] (klum dāo Mī) EN: Pisces FR: constellation des Poissons [f] ; Les Poissons
กลุ่มดาวปลา[n. prop.] (klum dāo Pl) EN: Pisces FR: constellation des Poissons [f] ; Les Poissons
ราศีมีน[n. exp.] (rāsī Mīn) EN: Pisces FR: signe des Poissons [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pisces
Back to top