ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parthenon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parthenon*, -parthenon-

parthenon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Parthenon (n.) วิหารพาร์ทีนอนในกรุงเอเธนส์สร้างเมื่อ 438 ปีก่อนคริสตกาล

parthenon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
埃尔金大理石[Āi ěr jīn dà lǐ shí, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˊ, 埃尔金大理石 / 埃爾金大理石] the Elgin Marbles, the Parthenon marbles stolen in 1801-1810 by Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 额尔金 / 額爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parthenon
Back to top