ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oslo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oslo*, -oslo-

oslo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Oslo (n.) เมืองอ็อสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย์

oslo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥斯陆[Ào sī lù, ㄠˋ ㄙ ㄌㄨˋ, 奥斯陆 / 奧斯陸] Oslo (capital of Norway)
捷克斯洛伐克[Jié kè sī luò fá kè, ㄐㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄙ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄚˊ ㄎㄜˋ, 捷克斯洛伐克] Republic of Czechoslovakia

oslo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェコスロバキア[, chiekosurobakia] (n) Czechoslovakia; (P)

oslo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออสโล[n. prop.] (Øtlō = Øslō) EN: Oslo FR: Oslo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oslo
Back to top