ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

olympus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *olympus*, -olympus-

olympus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Olympus (n.) ภูเขาโอลิมปัสในประเทศกรีซ

olympus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอลิมปัส[TM] (Ōlimpas) EN: Olympus FR: Olympus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า olympus
Back to top