ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occident*, -occident-

occident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occident (n.) ภาคตะวันตก See also: แถบตะวันตก Syn. the west
Occident (n.) ประเทศตะวันตก (โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป&อเมริกา)
occidental (adj.) ทางภาคตะวันตก Syn. western
Occidental (adj.) เกี่ยวกับชาวตะวันตก See also: ของชาวตะวันตก
occidentalize (vt.) เปลี่ยนกฎหมายความคิดและปฏิบัติให้เหมือนยุโรป&อเมริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
occident(ออค'ซิเดินทฺ) n. -Phr. (The Occident ประเทศตะวันตก) (ยุโรปและอเมริกา) ,= Western Hemisphere (ดู) ,บริเวณตะวันตก,ตะวันตก -Occidental adj.,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
occident(n) ทิศตะวันตก,ภาคตะวันตก
occidental(n) ทางทิศตะวันตก,ทางภาคตะวันตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occidentalismคตินิยมแบบตะวันตก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันตก (n.) the Occident See also: the west Syn. ชาวตะวันตก

occident ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オクシデント[, okushidento] (n) (See オリエント) Occident
西半球[にしはんきゅう, nishihankyuu] (n) (See 東半球) western hemisphere; the Occident
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish
アメリカ篠懸の木[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの木) American sycamore (Platanus occidentalis)
カシュー[, kashu-] (n) cashew (Anacardium occidentale); acajou
カシューの木[カシューのき, kashu-noki] (n) (obsc) (See カシュー) cashew tree (Anacardium occidentale); acajou
波布草[はぶそう;ハブソウ, habusou ; habusou] (n) (uk) coffee senna (Senna occidentalis)

occident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะวันตก[n.] (tawantok) EN: west ; occident FR: ouest [m] ; occident [m] ; couchant [m] ; ponant [m] (litt.)
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
อารยธรรมตะวันตก[n. exp.] (ārayatham t) EN: FR: civilisation occidentale [f]
อัสดงคต[adj.] (atsadongkho) EN: west ; western ; occidental FR: occidental
ชุมเห็ดเล็ก[n. exp.] (chumhet lek) EN: Senna occidentalis FR: Senna occidentalis
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp) EN: Western music FR: musique occidentale [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sāko) EN: Western music FR: musique occidentale [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang ) EN: Westerner ; White ; white foreigner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; Caucasian ; Caucasian foreigners ; foreigner FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[adj.] (Farang ) EN: western FR: occidental ; étranger
ค่านิยมตะวันตก[n. exp.] (khāniyom ta) EN: Western values FR: valeurs occidentales [fpl]
คนตะวันตก[n. exp.] (Khon Tawan-) EN: Westerner ; Westerners FR: Occidentaux [mpl] ; Occidental [m]
ความมีลักษณะของคนตะวันตก[n. exp.] (khwām mī la) EN: westernization FR: occidentalisation [f]
แหม่ม[n.] (maem) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs. FR: femme occidentale [f] ; madame
ภาษาฝรั่ง[n. exp.] (phāsā Faran) EN: European language ; Western speech ; English FR: langue occidentale [f] ; langue européenne [f] ; langue étrangère [f] ; anglais [m]
ประเทศตะวันตก[n. exp.] (prathēt taw) EN: Western country FR: pays occidental [m] ; pays occidentaux [mpl]
ปรัชญาตะวันตก[n. exp.] (prawat prat) EN: history of Western Philosophy FR: histoire de la philosophie occidentale [f]
รัฐเบงกอลตะวันตก[n. prop.] (Rat Bengkøn) EN: West Bengal FR: Bengale-Occidental [m] ; Paschimbanga
ซาฮาราตะวันตก[n. prop.] (Sāhārā Tawa) EN: Western Sahara FR: Sahara occidental [m]
สากล[adj.] (sākon) EN: international ; universal ; Occidental FR: international ; universel ; occidental
ตะวันตก[adj.] (tawantok ) EN: western FR: occidental
ธรรมเนียมสากล[n. exp.] (thamnīem sā) EN: FR: coutume occidentale [f]
ทางตะวันตก[adj.] (thāng tawan) EN: Western FR: occidental
วัฒนธรรมตะวันตก[n. exp.] (watthanatha) EN: Western culture FR: culture occidentale [f]
ยุโรปตะวันตก[n. prop.] (Yurōp Tawan) EN: Western Europe FR: Europe de l'Ouest ; Europe occidentale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occident
Back to top