ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ou

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ou*, -ou-

ou ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
OU (abbr.) คำย่อของ open university
ou of date (adj.) ที่ล้าสมัย See also: เชย, ที่เป็นสมัยเก่า Syn. outdated Ops. modern, new
ouch (int.) โอ๊ย (คำอุทานแสดงความเจ็บ)
ought (aux.) ควรจะ See also: สมควร, ควร, น่าจะ Syn. should
ought to (aux.) ควรจะ
Ouija board (n.) กระดานอักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเข้าทรงเรียกผี
ounce (n.) ออนซ์ See also: หน่วยวัดน้ำหนักเป็นออนซ์
ounce (n.) จำนวนเล็กน้อย See also: ปริมาณนิดหน่อย
our (adj.) ของเรา
Our Lady (n.) ฉายานามของพระนางแมรี่ซึ่งเป็นพระมารดาของพระเยซู
ours (pron.) ของเราเอง
ourself (pron.) ตัวเราเอง See also: ของเราเอง
ourselves (pron.) ตัวเราเอง See also: ของเราเอง
ous (suf.) เต็มไปด้วย
oust (vt.) ขับไล่ See also: ขจัดออก, บังคับให้ออกไป Syn. expel, depose, dislodge Ops. retain
oust from (phrv.) ขับไล่ See also: ปลดออกจาก
ouster (n.) การย้ายออก See also: การปลดออก, การไล่ออก Syn. discharge, eviction
out (adj.) ข้างนอก See also: ภายนอก
out (adv.) ข้างนอก See also: ภายนอก
out (prep.) นอก See also: ภายนอก, ข้างนอก
out (prf.) ออก See also: เกิน, ข้าม
out and about (idm.) หายดีพอที่จะออกไปข้างนอก See also: เป็นปกติดีพอที่จะออกเดินทาง
out cold (idm.) ไม่รู้สึกตัว See also: หลับ Syn. out like a light Ops. out like a light
out from under (idm.) เป็นอิสระจาก See also: หลุดพ้นจาก
out in force (idm.) มีเป็นจำนวนมาก
out let (n.) ท่อระบายน้ำ See also: ระบบการระบายน้ำ Syn. drainpipe
out like a light (idm.) ไม่รู้สึกตัว See also: หลับ Syn. out cold Ops. out cold
out line (vt.) ทำแผนที่ See also: ทำแผนภาพ, ทำแผนภูมิ Syn. draft, draw up
out of (adj.) ออกจาก
out of all proportion (idm.) สัดส่วนเกินจริง See also: สัดส่วนไม่สมจริง
out of bounds (idm.) ห้ามเข้า See also: ห้ามผ่าน
out of bounds (idm.) นอกเขตสนาม (หรือพื้นที่ที่ใช้ในการเล่นกีฬา)
out of breath (idm.) หายใจแรงและเร็ว See also: เหนื่อยหอบ
out of character (idm.) ไมได้มีพฤติกรรมเหมือนบางคน
out of circulation (idm.) ไม่สามารถยืมได้ See also: ไม่สามารถใช้ได้
out of commission (idm.) ใช้การไม่ได้ See also: ไม่สามารถใช้ได้
out of condition (idm.) ไม่ได้อยู่ในสภาพเยี่ยม See also: ไม่แข็งแรง Syn. out of shape Ops. out of shape
out of control (idm.) ไม่สามารถควบคุมได้ Syn. out of hand Ops. out of hand
out of date (idm.) ล้าสมัย See also: เชย, โบราณ, เลิกใช้แล้ว
out of date (adj.) ล้าสมัย Syn. superseded
English-Thai: HOPE Dictionary
ouch(เอาชฺ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน
ought(ออท) auxv. ควรจะ,ควร n. หน้าที่,ภาระหน้าที่,=aught
oughtn't(ออท'ทันทฺ) abbr. ought not
oui(วี) adv.,n. F. =yes (ดู)
ounce(เอาซฺ) n. หน่วยน้ำหนัก 437.5grainsหรือ480 grains ,จำนวนเล็กน้อย
our(เอา'เออะ) pron. ของเรา
ours(เอาซฺ) pron. ของเราเอง,ของของเรา
ourself(อาร์เซลฟฺ') pron. เราเอง,ข้าพเจ้าเอง,ตัวเราเอง,พวกเรา
ourselves(เอาเออะเซลฟซฺ') pron. เราเอง,พวกเราเอง,
oust(เอาซฺทฺ) vt. ขับออก,ไล่ออก,ชิง,เบียด,แย่ง,เพิกถอน, Syn. dislodge
ouster(เอา'สเทอะ) n. การขับไล่,การขับออก,การเพิกถอน
out(เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป
out-and ###SW. out (เอาทฺ'อันเอาทฺ') adj. ตลอด,ทั่ว,สมบูรณ์,โดยตลอด,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,เปิดเผย
outact(เอาทฺ'แอคทฺ) vt. กระทำเหนือกว่า
outbid(เอาทฺ'บิด) vt. บอกราคา (ในการประมูล) สูงกว่า,ประมูลสูงกว่า
outboard(เอาทฺ'บอร์ด) adj.,adv. นอกลำ,ติดท้าย. n. เรือติดท้าย,เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
outboard motorn. เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
outbound(เอาทฺ'เบาดฺ) adj. ขาออก,นอกสถาน,แล่นออก
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล
outbuilding(เอาทฺ'บีลดิง) n. สิ่งปลูกสร้างข้างนอก
outburst(เอาทฺ'เบิร์สทฺ) n. การระเบิดออก,การเดือดพล่าน,การหลั่งออก,การออก,การพ่นออก, Syn. eruption
outcast(เอาทฺ'คาสทฺ) n. บุคคลที่ถูกขับออก,ผู้ถูกทอดทิ้ง,คนจรจัดadj. ซึ่งถูกขับออก,ซึ่งถูกทอดทิ้ง,จรจัด,ไม่มีบ้านอยู่, Syn. vagabond
outcaste(เอาทฺ'คาสทฺ) n. จัณฑาล,ผู้ไม่มีวรรณะ,ผู้ถูกถอนวรรณะ
outclass(เอาทฺ'คลาสทฺ) vt. เหนือกว่า,ยิ่งกว่า,ดีกว่า, Syn. outdo
outcome(เอาทฺ'คัม) n. ผลลัพธ์,ผล,ทางออก
outcomer(เอาทฺ'คัมเมอะ) n. ผู้มาจากที่อื่น,ชาวต่างประเทศ
outcrop(เอาทฺ'ครอพ) n. ชั้นหินที่โผล่ออกมา,ส่วนที่โผล่,สิ่งที่ปะทุขึ้นvi. โผล่,โผล่ออก,ปะทุ
outcry(เอาทฺ'ไคร) n. เสียงร้องดัง,เสียงโวยวาย,การโวยวาย,การประท้วงหรือคัดค้านอย่างรุนแรง,
outdated(-ทิด) adj. ล้าสมัย,หมดสมัย
outdo(เอาทฺ'ดู) vt. เอาชนะ,พิชิต,ทำดีกว่า,ดีกว่า,เหนือกว่า, Syn. exceed
outdoor(เอาทฺ'ดอร์) adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก,ชายป่า., Syn. outdoors
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv.,adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก. n. บริเวณภายนอก,กลางแจ้ง,นอกบ้าน,ชายป่า
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
outfield(เอาทฺ'ฟีลดฺ) n. สนามนอก
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear,rig
outflank(เอาทฺ'แฟลงคฺ) vt. โอบปีก (ข้าศึก) ,มีชัย,ขัดขวาง., See also: outflanker n., Syn. outwit
outflow(เอาทฺ'โฟล) n. การไหลออก,สิ่งที่ไหลออก,ปริมาณที่ไหลออก, See also: outflanker n., Syn. stream
outgo(เอาทฺ'โก) n. การออกไป,นอกเขต,รายจ่าย,สิ่งที่ไหลออกไป,การกระทำได้ดีกว่า,การเดินทางได้ไกลกว่า -S.
outgoing(เอาทฺ'โกอิง) adj. ออกไป,จากไป,ออกสังคม,เกี่ยวกับอาหารนอกบ้าน
outgrow(เอาทฺ'โกร) vt. เจริญเติบโตเร็วกว่า,โตพ้น. vi. โตเกิน,โตพ้น,ปะทุ,โผล่,แตกกิ่งก้านสาขา,งอก
English-Thai: Nontri Dictionary
ought(v) น่าจะ,ควรจะ
ounce(n) น้ำหนักเป็นออนซ์
our(adj) ของพวกเรา,ของเรา
ours(pro) ของพวกเราเอง,ของเราเอง
ourselves(pro) พวกเราเอง,ตัวของเราเอง
oust(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ชิง,แย่ง,ปลดออก
out(adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น
OUT-OF-out-of-date(adj) ล้าสมัย,พ้นสมัย,หมดสมัย
OUT-OF-out-of-doors(adj) adv,นอกบ้าน,ภายนอก,กลางแจ้ง
outbid(vt) ประมูลสูงกว่า,ให้ราคาสูงกว่า
outbound(adj) แล่นออก,(เรือ)ขาออก,ออกไปข้างนอก
outbreak(n) การระบาดของโรค,การระเบิดขึ้น,การปะทุ
outbuilding(n) เรือนนอก,ตึกนอก
outburst(n) การปะทุ,การระเบิดออก,การเดือดพล่าน
outcast(adj) ถูกไล่ออก,ถูกขับไล่,ถูกตัดขาด,ถูกทิ้ง
outclass(vt) เหนือกว่า,ดีกว่า,เยี่ยมกว่า
outcome(n) ผลลัพธ์,ผลสุดท้าย,ทางออก
outcry(n) เสียงเอะอะโวยวาย,เสียงอึกทึก
outdistance(vt) ไปไกลกว่า,ไปได้เร็วกว่า,ผ่าน
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
outdoor(adj) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outdoors(adv) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outer(adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด
outfit(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,สัมภาระ
outflank(vt) เป็นต่อ,มีชัย,รุก,จู่โจม,โอบล้อม
outflow(n) การเคลื่อนออกไป,สิ่งที่ไหลออก
outgo(n) สิ่งที่ไหลออก,รายจ่าย,ทุน,ค่าใช้จ่าย
outgoing(adj) จากไป,ออกสังคม,นอกบ้าน
outgrow(vt) โตเกินกว่า,โตขึ้น,โตเร็วกว่า
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้
outhouse(n) เรือนเล็ก,เรือนนอก,ตึกนอก
outing(n) การตากอากาศ,การออกนอกบ้าน
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
outlandish(adj) แปลก,ประหลาด,ต่างชาติ,เทศ,บ้านนอก,เปิ่น
outlast(vt) ทนกว่า,อยู่ได้นานกว่า,อยู่รอด
outlaw(n) อาชญากร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร
outlay(n) ทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย
outlet(n) ทางระบาย,ทางออก,ช่องลม,ปากน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oustขับออก, ขับไล่, แย่ง, ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ousterการขับออก, การขับไล่, การแย่ง, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
out knee; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
out of vacuum system; non-vacuum systemระบบเชื่อมนอกสุญญากาศ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
outageสัญญาณขาดหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outcropหินโผล่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
outdoorนอกอาคาร, กลางแจ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer canthus; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outlawนอกกฎหมาย, คนนอกกฎหมาย, ผู้ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outlawryการประกาศให้เป็นคนนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outletทางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outline๑. ตัวโปร่ง๒. เส้นกรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outpatientผู้ป่วยนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
output๑. ส่งออก, นำออก๒. (สิ่ง)ออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output dataข้อมูลออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output deviceอุปกรณ์ส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
output unitหน่วยส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
outrageการทำร้ายอย่างรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outreach activityกิจกรรมสู่ภายนอก, บริการสู่ภายนอก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outside airอากาศภายนอก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outsourceใช้บริการภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outward reinsuranceธุรกิจเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Out of printขาดตลาด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Out of stockจำหน่ายหมด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Outdoor educationการศึกษานอกสถานที่ [TU Subject Heading]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]
Outfallจุดระบายน้ำทิ้งจุดตำแหน่ง หรือสถานที่ ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมาจากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Outhousesห้องส้วม [TU Subject Heading]
Outlawsผู้ร้าย [TU Subject Heading]
Outlet จุดน้ำออก จุดปลายของท่อหรือทางน้ำที่ปล่อยน้ำไหลออก [สิ่งแวดล้อม]
outline mapoutline map, แผนที่เค้าโครง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Outpatient clinics, Hospitalคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Output ส่งออก เอาต์พุต ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]
Outsourcingการจัดจ้างคนภายนอกการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เป็นการว่าจ้างให้บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกห้องสมุดเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินงานเพื่อช่วยงานในบางส่วนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาด้านงบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอกมีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ คือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอ๊ย (int.) Ouch! See also: Ow!
ออนซ์ (clas.) ounce
ตัวเรา (pron.) ourselves See also: oneself, body, self
ตัวเรา (pron.) ourselves See also: oneself, body, self
พ้นภัย (v.) out of danger Syn. ปลอดภัย
หมดสมัย (adj.) out of date See also: outmoded, obsolete Syn. ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดยุค Ops. ทันสมัย
นอกทำเนียบ (adj.) out of list Syn. นอกสารบบ
นอกสารบบ (adj.) out of list Syn. นอกทำเนียบ
นอกสังเวียน (adv.) out of one´s boxing ring See also: off one´s ring
เกินความสามารถ (adv.) out of one´s power See also: out of one´s ability, out of one´s capability Syn. เกินกำลัง
เกินตัว (adv.) out of one´s power See also: out of one´s ability, out of one´s capability Syn. เกินกำลัง, เกินความสามารถ
พ้นหูพ้นตา (v.) out of one´s sight
นอกฤดู (adv.) out of season
พ้นสายตา (adv.) out of sight Syn. ลับตา
ลับตา (adj.) out of sight
ลับสายตา (adv.) out of sight Syn. พ้นสายตา, ลับตา
ลับหูลับตา (adj.) out of sight See also: out of range, invisible Syn. ไกลหูไกลตา, ลับตา Ops. เปิดเผย
ไกลตา (adv.) out of sight
ไกลหูไกลตา (adv.) out of sight See also: out of earshot Syn. ห่างไกล Ops. ใกล้หูใกล้ตา
ไกลลิบ (adv.) out of sight of Syn. ไกลลิบลับ Ops. ใกล้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Ouch! I cut my fingerโอ๊ย ฉันทำมีดบาดนิ้ว (มีดบาดนิ้วฉัน)
Our car ran out of petrolรถเราน้ำมันหมดแน่ะ
Our lives are in your handsชีวิตของพวกเราอยู่ในมือคุณ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
Of course, I will comeแน่นอน ฉันจะมาแน่
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
I wouldn't mind if he didn't come at allฉันจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเขาไม่มา
But, of course, it is up to you, sirแต่ แน่นอนว่า มันขึ้นอยู่กับท่าน ครับ/ค่ะ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
I get myself into trouble by..ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
Don't you agree?คุณไม่เห็นด้วยหรือ
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
I'll do as you sayฉันจะทำอย่างที่คุณพูด
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
Don't you recognize me?คุณจำฉันไม่ได้หรือ
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
Tell me what you thinkบอกฉันหน่อยว่าคุณคิดยังไง
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
I told you alreadyฉันบอกกับคุณแล้ว
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
How did you know that?คุณทราบเรื่องนั้นได้อย่างไร
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
My orders are to leave you hereคำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ที่นี่

ou ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 电荷耦合器件 / 電荷耦合器件] charge-coupled device (electronics)
玩偶之家[Wán ǒu zhī jiā, ㄨㄢˊ ㄡˇ ㄓ ㄐㄧㄚ, 玩偶之家] Doll's House (1879), drama by Ibsen 易卜生
对偶多面体[duì ǒu duō miàn tǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 对偶多面体 / 對偶多面體] dual polyhedron
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, 一个幽灵在欧洲游荡 / 一個幽靈在歐洲遊蕩] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto"
亚欧大陆[Yà ōu dà lù, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, 亚欧大陆 / 亞歐大陸] Eurasian continent
亚欧大陆腹地[Yà ōu dà lù fù dì, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, 亚欧大陆腹地 / 亞歐大陸腹地] Eurasian hinterland (i.e. Central Asia including Xinjiang)
卡拉OK[kǎ lā ōu kēi, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄡ ㄎㄟ, 卡拉OK] karaoke (singing to recorded instrumental accompaniment; Japanese: empty orchestra)
反射区治疗[fǎn shè ōu zhì liáo, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄡ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, 反射区治疗 / 反射區治療] reflexology (alternative medicine)
亚欧大陸桥[yà ōu dà lù qiáo, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, 亚欧大陸桥 / 亞歐大陸橋] New Asia-Europe Land Bridge; rail line from China through Central Asia to Europe
罗密欧与朱丽叶[Luó mì ōu yǔ Zhū lì yè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ ㄡ ㄩˇ ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, 罗密欧与朱丽叶 / 羅密歐與朱麗葉] Romeo and Juliet
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
背篓[bēi lǒu, ㄅㄟ ㄌㄡˇ, 背篓 / 背簍] a basket carried on the back
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
阿加维[À jiā wéi, ㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˊ, 阿加维 / 阿加維] the Algarve (southern province of Portugal)
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
中南[Zhōng Nán, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ, 中南] abbr. for China-South Africa
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, 背弃 / 背棄] abandon; desert; renounce
阿巴[Ā bā, ㄚ ㄅㄚ, 阿巴] Aba, southeast Nigerian city; Aba, the Lisu 傈僳 word for grandfather
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
诱拐[yòu guǎi, ㄧㄡˋ ㄍㄨㄞˇ, 诱拐 / 誘拐] abduct
诱拐者[yòu guǎi zhě, ㄧㄡˋ ㄍㄨㄞˇ ㄓㄜˇ, 诱拐者 / 誘拐者] abductor
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
有能力[yǒu néng lì, ㄧㄡˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 有能力] able
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 能彀] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
百儿八十[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, 百儿八十 / 百兒八十] about a hundred; a hundred or so
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约摸 / 約摸] about; around; approximately; also written 約莫|约莫
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约莫 / 約莫] about; around; approximately
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 吸收剂量 / 吸收劑量] absorbed dose
走神[zǒu shén, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ, 走神] absent-minded; one's mind is wandering
走神儿[zǒu shén r, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 走神儿 / 走神兒] absent-minded; one's mind is wandering
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
抽象[chōu xiàng, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ, 抽象] abstract

ou ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹レンズ[おうレンズ, ou renzu] (n) concave lens
凹地;窪地;くぼ地[おうち(凹地);くぼち, ouchi ( ou chi ); kubochi] (n) pit; hollow; basin; depression
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P)
押紙;押し紙[おしがみ;おうし(押紙), oshigami ; oushi ( ou kami )] (n) (1) (arch) paper on which questions and comments are pasted; (2) backing paper; (3) blotting paper
[おう(P);おきな, ou (P); okina] (n) old man; venerable; (P)
芥子粒;ケシ粒;けし粒;罌粟粒[けしつぶ(芥子粒;けし粒;罌粟粒);ケシつぶ(ケシ粒), keshitsubu ( karashi tsubu ; keshi tsubu ; ou awa tsubu ); keshi tsubu ( keshi tsub] (n) (1) poppy seed; (adj-f) (2) pinhead-like; small as ants
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada)
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution)
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P)
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange)
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination
be動詞[ビーどうし, bi-doushi] (n) {ling} (See 一般動詞) the 'to be' verb
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P)
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no)
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file
アース[あーす, a-su] ground, earth
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility
アカウント[あかうんと, akaunto] account
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an)
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あなた[あなた, anata] Thai: คุณ English: you
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] Thai: ซอฟท์แวร์ English: software
ばれる[ばれる, bareru] Thai: รั่วไหล English: to leak out (a secret)
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
一行[いっこう, ikkou] Thai: ทั้งขบวน
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ฝ่าฟัน(อุปสรรค) English: to surmount
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute
争議[そうぎ, sougi] Thai: ทะเลาะ English: quarrel
事業[じぎょう, jigyou] Thai: แผนงาน
事業[じぎょう, jigyou] Thai: กิจการ
人工[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง English: manmade
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative
以上[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
企業[きぎょう, kigyou] Thai: บริษัท English: enterprise
企業[きぎょう, kigyou] Thai: กิจการ English: undertaking
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
使用[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment
健康[けんこう, kenkou] Thai: สุขภาพ English: health
備考[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: ดี English: fine
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
八百長[やおちょう, yaochou] Thai: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
内容[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject
凍結[とうけつ, touketsu] Thai: แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง English: frozen

ou ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช่ไม่ใช่[xp] (chai mai ch) EN: FR: C'est vrai ou non ? ; Vrai ou faux ?
ใช่หรือไม่[X] (chai reū ma) EN: FR: Oui ou non ?
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classif.: pieces of items (dentures …), pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables …), pieces of cloths] FR: [classif. : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande), prothèses dentaires ...]
หายไปไหน (...หายไปไหน)[v. exp.] (... hāi pai) EN: where is … FR: où est passé ... ? ; où sont passés ... ?
หายไปไหนตั้งนาน[v. exp.] (hāi pai nai) EN: FR: Que deviens-tu ? ; Où étais-tu passé ?
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวปั่นเป็นลูกข่าง[v. exp.] (hūapan pen ) EN: FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวหรือก้อย[xp] (hūa reū køi) EN: FR: pile ou face
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command] FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
จริงหรือปะ[X] (jing reū pa) EN: True or not? FR: Vrai ou faux ?
จริงหรือเปล่า[X] (jing reū pl) EN: True or not? FR: Vrai ou faux ?
คะ[adv.] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question] FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
คำ-[pref.] (kham-) EN: words ; remarks : statements) FR: actions orales ou écrites ; commentaires
ข้างใดข้างหนึ่ง[xp] (khāng dai k) EN: either of the two FR: l'un des deux ; l'un ou l'autre
ขึ้นไป[adv.] (kheun pai) EN: over ; up ; or more FR: ou plus ; et au-delà
ค่อนข้าง[adv.] (khǿnkhāng) EN: rather ; somewhat ; comparatively ; more or less ; fairly FR: plutôt ; quelque peu ; plus ou moins ; assez
คู่[n.] (khū) EN: [classif.: pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)] FR: [classif. : couples de personnes ou d'animaux, paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
คุณป้า[n. exp. - pr.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother) FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]
ความเป็นความตาย[n.] (khwāmpenkhw) EN: FR: question de vie ou de mort [f]
ล่ะ (...ล่ะ)[X] (... la) EN: what about ...? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty] FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ? ; donc ? ; [particule interrogative ou impérative finale]
แล้วหรือยัง[X] (... laēo re) EN: ... yet ? FR: ... ou pas encore ? ; ... déjà ou non ... ?
หลานเขย[n. exp.] (lān khoēi) EN: husband of one's granddaugheter or niece ; nephew by marriage FR: mari de la petite-fille ou de la nièce [m]
ลุง[n.] (lung) EN: uncle ; mother's older brother ; father's older brother FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.) ; [frère aîné du père ou de la mère]
ไม่ช้าก็เร็ว[adv.] (mai chā kø ) EN: sooner or later FR: tôt ou tard
ไม่มีแล้งที่จะไป[xp] (mai mī laēn) EN: there is no place to go ; there is nowhere to go FR: il n'y a nulle part où aller
ไม่มีที่ไหนดีไปกว่า ...[xp] (mai mī thīn) EN: there is no better place to go than ... FR: il n'y a pas meilleur endroit où aller que ...
ไหมน้อ[X] (mai nø) EN: or not? FR: ou non ?
ไม่สำคัญว่าจะแพ้หรือชนะ[X] (mai samkhan) EN: FR: peu importe que l'on gagne ou que l'on perde
ไม่ว่าจะเป็น...หรือ...[X] (mai wā ja p) EN: FR: qu'il s'agisse de … ou … ; qu'il soit question de … ou
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง[X] (mai wan dai) EN: sooner or later ; one day FR: un jour ou l'autre
เมื่อครั้ง[X] (meūa khrang) EN: when ; at the time FR: du temps où ; au temps où
เมืองน่าอยู่[n. exp.] (meūang nā y) EN: FR: ville agréable à vivre [f] ; ville où il fait bon vivre [f]
มึนไปหมด[v. exp.] (meun pai mo) EN: FR: ne plus savoir où donner de la tête
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classif. : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)] FR: [classif. : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
ไหน[pr.] (nai) EN: where ; which ; what FR: où ? ; quel ? ; quelle ? ; lequel ? ; laquelle ?
ในกรณีที่[adv.] (nai karanī ) EN: in case of ; in case ; in the even that ; if FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas
นาหว่าน[n.] (nāwān) EN: broadcast rice field ; paddy-sown field FR: champ où on sème du riz
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre

ou ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampulle {f}ampoule
Ausgang {m}outlet
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine)
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group
Abgabeleistung {f}output power
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
oberhalb {prp; +Genitiv} | oberhalb der Wolkenabove | above the clouds
Abrechnungscomputer {m}accounting computer
Abrechnungsdatei {f}accounting file
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course
Sammelkonto {n}absorption account
Kontoauszug {m}abstract of account
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration
Abwanderung {f} von Arbeitskräftenmovement of labour
Erdschluss {m}accidental ground
Abnehmer {m}account debtor
Abrechnungsperiode {f}account period
Buchungsgebühr {f}account management fee
Gebührenaufstellung {f}account of charges
Geschäftsbücher {pl}account books; accounts; accounting records
Kontokarte {f}account card
Kontenabsummierung {f}account totalling
Kontenanalyse {f}account analysis
Kontaktmann {m}account executive
Kontenauswahl {f}account selection
Kontenberechtigung {f}account authorization
Kontenbestandsband {n}account inventory tape
Kontenbezeichnung {f}account name
Kontenbezeichnung {f}account title
Kontenbildung {f}account formation
Buchungsvorfall {m}accountable event
Buchhaltungstheorie {f}accountancy theory
Abrechnungsprotokolldatei {f}accounting log file
Abrechnungsroutine {f}accounting routine
Aufzeichnungen {pl}accounting records
Bilanzgleichung {f}accounting equation
Bilanzierungshandbuch {n}accounting manual

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ou
Back to top