ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ohp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ohp*, -ohp-

ohp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
OHP (abbr.) คำย่อของ overhead projector
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overhead projector (n.) เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ohp
Back to top