ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

od

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *od*, -od-

od ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
OD (vi.) ใช้เกินขนาด Syn. overdose
OD (sl.) ตายเพราะได้รับยาเกินขนาด
odd (adj.) แปลก See also: แปลกประหลาด, ผิดปกติ Syn. strange, bizarre, queer Ops. usual, common
odd (adj.) ซึ่งเป็นเลขคี่ See also: ซึ่งเป็นจำนวนคี่ Ops. even
odd (adj.) ที่เหลือเป็นเศษ Syn. remaining
odd (adj.) ไม่มีคู่ See also: ไม่ครบคู่, ที่หายไปข้างหนึ่ง Syn. one Ops. pair
odd (adj.) เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว Syn. occasional Ops. regular, frequent
odd (adj.) โดยประมาณ See also: อย่างคร่าวๆ, คร่าวๆ Syn. approximately
odd (adj.) ที่ห่างไกล
Odd Fellow (n.) สมาชิกของสมาคมการกุศลอังกฤษก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษ18
odd idea (n.) ความคิดเห็นโง่ๆ See also: ความนึกคิดที่คลุมเครือ Syn. incorrect idea, vague idea
odd jobs (n.) งานจิปาถะ
odd man out (idm.) คน / สิ่งประหลาด
odd-bod (sl.) รูปร่างแปลก See also: รูปร่างพิเศษ, รูปร่างไม่เหมือนคนทั่วไป
odd-job man (n.) คนทำงานเล็กๆ น้อยๆ See also: คนรับทำงานเล็กๆ น้อยๆ Syn. handyman
oddball (n.) บุคคลที่มีพฤติกรรมแปลกๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. maverick
oddity (n.) คนหรือสิ่งที่แตกต่าง Syn. peculiarity, freak
oddly (adv.) อย่างแปลกประหลาด Syn. strangely, peculiarly Ops. commonly, regularly
oddment (n.) เศษเล็กๆ น้อยๆ See also: ของเล็กๆ น้อย, สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ Syn. remnant, leftover Ops. whole, entire
oddments (n.) เศษเล็กๆ น้อยๆ
oddness (n.) ความประหลาด
odds (n.) โอกาสที่จะเป็นไปได้ Syn. probability, chance
odds and ends (idm.) สิ่งของจิปาถะ See also: สิ่งของกระจุกกระจิก Syn. odds and sods
odds and sods (idm.) สิ่งของจิปาถะ See also: สิ่งของกระจุกกระจิก
odds-on (adj.) เป็นต่อ See also: ได้เปรียบ
ode (n.) บทกวี Syn. poem
Odin (n.) เทพเจ้าโอดิน (ในเทพนิยายของนอรเวย์)
odious (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียด, น่าชัง Syn. hateful, unpleasant Ops. pleasing
odiously (adv.) อย่างน่าขยะแขยง See also: อย่างน่ารังเกียจ
odiousness (n.) ความน่าขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ Syn. ugliness
odium (n.) ความเกลียดชัง Syn. hatred, dislike Ops. like
odometer (n.) เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
odontalgia (n.) อาการปวดฟัน (คำศัพท์เฉพาะทาง) Syn. toothache
odontologist (n.) ผู้ศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน
odontology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน
odor (n.) กลิ่น Syn. smell, fragrance
odoriferous (adj.) ที่มีกลิ่นหอม Syn. odorous, fragrant Ops. stinking, foul
odoriferously (adv.) โดยมีกลิ่นแรง See also: อย่างมีกลิ่นหอม, อย่างสิ่งกลิ่นฉุน
odorize (vt.) เติมกลิ่น See also: ใส่น้ำหอม
odorless (adj.) ที่ไม่มีกลิ่น See also: ไร้กลิ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
od(ออด) interj. คำอุทานที่หมายถึง "พระผู้เป็นเจ้า"
odd(ออด) interj. คำอุทานที่หมายถึง "พระผู้เป็นเจ้า"
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
odd lotn. ปริมาณที่น้อยกว่าหน่วยปกติในการค้าขาย,จำนวนที่น้อยกว่า100หุ้นหรือ10หุ้นแล้วแต่กรณี, See also: odd-lot adj.
odd parityภาวะคี่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อหันเข้ากับข้อมูล (concatenate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็นคู่ เปลี่ยนเป็นเลขคี่ดู even parity เปรียบเทียบ
odd-job(ออด'จอบ) vi. ทำงานย่อย,ทำงานปลีก, See also: odd -jobber n.
oddball(ออด'บอล) n. คนพิกล -adj. แปลก
oddish(ออด'ดิช) adj. แปลก,พิกล
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล,สิ่งประหลาด,สิ่งที่แปลก,ความแปลกประหลาด,ความพิกล, Syn. peculiarity
oddment(ออด'มันทฺ) n. ของแปลกประหลาด,เศษเล็กเศษน้อยที่เหลือ,สิ่งที่เหลือไว้,เหตุการณ์ประหลาด,นิสัยประหลาด, Syn. remnant
odds(ออดซ) n.,pl. ความเป็นต่อในการพนัน,โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า,ความได้เปรียบ,ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน,ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds,by long odds,by odds อย่างไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ในทุกกรณี)
odds and endsn. ของกระจุกกระจิก,สิ่งที่เป็นเศษเล็กเศษน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด, Syn. scraps,refuse
ode(โอด) n. บทกวีสรรเสริญ,บทกวีสำหรับร้อง
odeum(โฮดี'อัม) n. โรงแสดงดนตรี pl. odea
odic(โอ'ดิค) adj. เกี่ยวกับode
odin(โอ'ดิน) n. เทพเจ้าแห่งสงคราม บทกวี ความรู้
odious(โอ'เดียส) adj. น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: odiousness n., Syn. abhorrent
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
odograph(โอ'ดะกราฟ) n. เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
odometer(โอดอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน, See also: odometrical,adj.
odontalgia(โอดอนแทล'เจีย) n. อาการปวดฟัน
odontoid(โอดอน'ทอยด) adj. คล้ายฟัน
odontologist(โอดอนทอล'โลจิสทฺ) n. ทันตแพทย์
odontology(โอดอนทอล'โลจี) n. ทันตกรรม., See also: odontological adj., Syn. dentistry
odor(โอ'เดอะ) n. กลิ่น,ชื่อเสียงที่ไม่ดี, See also: odourless adj., odorless adj.
odorant(โอ'ดะรันทฺ) n. สิ่งที่มีกลิ่น
odoriferous(โอดะริฟ'เฟอรัส) adj. มีหรือให้กลิ่น (โดยเฉพาะที่เป็นกลิ่นหอม) ., See also: odoriferousness n., Syn. odorous
odorous(โอ'ดะรัส) adj. = odoriferous (ดู) .
odour(โอ'เดอะ) n. กลิ่น,ชื่อเสียงที่ไม่ดี, See also: odourless adj., odorless adj.
odysseus(โอดิส'เซียส) n. วีรบุรุษในสงคราม Trojan War (เทพนิยายกรีกโบราณ)
odyssey(ออด'ดิซิ) n. การเดินทางผจญภัยที่ยาวนาน, Syn. expedition
English-Thai: Nontri Dictionary
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
oddity(n) ความแปลก,ของประหลาด,เงินปลีก,เศษ
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด
odds(n) ความได้เปรียบกัน,ความเป็นต่อในการพนัน
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
ode(n) บทกวีสรรเสริญ
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
odoriferous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
odorous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
odour(n) กลิ่น,กลิ่นหอม,ชื่อเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
odalisqueภาพนางในฮาเร็ม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
odd functionฟังก์ชันคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd parityภาวะคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odeศังสกานท์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
odometer; mileometerมาตรระยะทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
odontalgia; dentalgia; odontodyniaอาการปวดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontoid; dentoidคล้ายฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontologist; dentistทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontologyทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odor; odourกลิ่น, กลิ่นหอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odoriferous๑. กลิ่นหอม๒. มีกลิ่น, ส่งกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odour; odorกลิ่น, กลิ่นหอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odynophobia; algophobiaอาการกลัวเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Odd lotหน่วยย่อยจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เช่น ในกรณีที่หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น หน่วยย่อยในที่นี้หมายถึง หุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 หุ้น ถึง 99 หุ้น ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นในจำนวนที่ไม่เต็ม 1 หน่วยการซื้อขาย จะต้องซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย (Odd-Lot Board) [ตลาดทุน]
odographodograph, โอโดกราฟ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
odometerodometer, มาตรระยะทาง, ออดอมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Odor controlการควบคุมกลิ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คี่ (adj.) odd See also: single, uneven Syn. เดี่ยว Ops. คู่
เพี้ยน (adj.) odd See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon Syn. แปลก, บ้า
งานจร (n.) odd job Ops. งานประจำ
เลขคี่ (n.) odd number Ops. เลขคู่
คู่คี่ (n.) odd or even
ปลีกย่อย (adj.) odds and ends See also: detail Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย
สิ่งละอันพันละน้อย (n.) odds and ends See also: omnium-gatherum Syn. สิ่งละเล็กละน้อย, สิ่งเล็กสิ่งน้อย
สิ่งละเล็กละน้อย (n.) odds and ends See also: odds and sods Syn. สิ่งละอันพันละน้อย
เบ็ดเตล็ด (n.) odds and ends
เศษเล็กเศษน้อย (n.) odds and ends See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits
กลิ่นไอ (n.) odor See also: miasma, smell, scent, aroma Syn. กลิ่น, กลิ่นอาย
สาง (n.) odor of carrion See also: putrid Syn. สาบสาง
สาบสาง (n.) odor of carrion See also: putrid
ฉุย (adv.) odoriferously Syn. กรุ่น
ฐิติ (n.) livelihood See also: way of living, existence Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
Byzantine Church (n.) คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก Syn. Eastern Orthodox Church
Eastern Church (n.) คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก Syn. Byzantine Church, Eastern Orthodox Church
Eastern Orthodox Church (n.) คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก Syn. Byzantine Church
echinoderm (n.) สัตว์ทะเลในไฟลัม Echinodermata เช่น ปลาดาว
edelweiss (n.) ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
I would prefer nobody else see itฉันไม่อยากให้ใครอื่นได้เห็นมัน
Is this man a good enough friend?ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
That's all for today!เท่านี้แหล่ะวันนี้
Could you introduce me to her?คุณช่วยแนะนำฉันกับเธอหน่อยได้ไหม
Let me introduce my friend to youขอฉันแนะนำเพื่อนของฉันกับคุณหน่อย
Let me introduce myselfขอฉันแนะนำตัวเองหน่อย
What day is it today?วันนี้คือวันอะไร
It's Monday todayวันนี้คือวันจันทร์
What's the date today?วันนี้คือวันที่เท่าไหร่
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
I bought a blue car todayวันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
I came to New York today for my interviewฉันมาที่นิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์วันนี้
It is a good job to start withมันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
He used to live in my neighborhoodเขาเคยอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกับฉัน
That's a good ideaนั่นเป็นความคิดที่ดี
I'm sure we'll have a good timeฉันแน่ใจว่าพวกเราจะสนุกด้วยกันแน่
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
Take two pills and have a good restทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
Have a good dayขอให้สนุกนะ
Tell somebody who believe youบอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
Have a good timeขอให้มีความสุข ขอให้สนุกนะ
You look good in anythingเธฮใส่อะไรก็ดูดีหมด
Did you and John have a good time?คุณและจอห์นสนุกสนานดีไหม
There's good news and bad newsมีข่าวดีและข่าวร้าย
Guys, I don't feel so goodพรรคพวก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
I guess that's good enoughฉันคิดว่านั่นมันดีพอแล้ว
It was so good to read your letterดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
You are the same as everybody elseเธอเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ
You're starting early todayวันนี้คุณเริ่มต้นแต่เช้าเลยนะ
Hope you have a good timeหวังว่าคุณจะสนุกนะ
Nobody thinks of you that wayไม่มีใครคิดกับคุณอย่างนั้นหรอก
Maybe I'm not good enoughบางทีฉันอาจไม่ดีพอ
She took good care of meเธอดูแลผมเป็นอย่างดี
Somebody take me to him?ใครก็ได้พาฉันไปหาเขาหน่อยได้ไหม
I can't believe it, they're so goodฉันไม่อยากจะเชื่อเลย มันดีเหลือเกิน
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
Well, I must say you have such good taste in…เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
It's really good of youคุณช่างดีจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's OD no, no, he's consciousเขาอาการหนัก ไม่ เขายังพอมีสติ แต่เหลือน้อยเต็มทีแล้ว
He could OD on these things, you know?He could OD on these things, you know?
Well,either he's blind or lying,because that girl hasn't had a od day in a week.เขาอาจไม่สังเกตเห็น หรือเขาอาจโกหก เพราะว่าผู้หญิงคงไม่สบายมาเป็นอาทิตย์แล้ว
The ideal left tackle is big, but a lot od people are big.ตามหลัก ผู้เล่นแท็คเกอว์ซ้ายจะตัวใหญ่ แต่คนทั่วไปก็ตัวใหญ่
Everyone's just been telling me you've been having a rough year, but you seem pretty od to me.ทุกคนต่างบอกฉันว่าเธอต้องเผชิญปีที่เลวร้ายแต่เธอดูสวยมากสำหรับฉัน
You seem a od man, Henry. Be thankful that you don't know.นายดูเป็นคนดีนะ เฮนรี่ แต่ฉันดีใจที่นายไม่รู้ตัว
I've never seen anyone OD on this much Vertigo and live.ดิฉันไม่เคยเจอใครที่ ได้รับเวอร์ติโก้มากขนาดนี้แล้วยังรอดชีวิตได้
I've never seen anyone od on this much Vertigo and live.ชั้นไม่เคยเห็นคนที่ใช้เวอร์ติโก้ขนาดนี้แล้วยังรอด
The delayed onset of the drug caused the victims to OD themselves.การที่ยาออกฤทธิ์ช้าไป ทำให้เหยื่อเสพยาเกินขนาดไปเอง
Bit æeš zauvijek na sigurnom od tog èudovišta!ลูกจะต้องปลอดภัยจากไอ้อสูรกายนั่นตลอดไป
Just standin' there sputtering' like a doodlebug!เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก!
Who, who, who, who's buttering' like a spoodledug?ใครใครใคร ผู้ที่ บัทเทอพรืเ เหมือน สปูกล บัก หรือไม่?

od ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, 交变 / 交變] half-period of a wave motion; alternation
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
访问方式[fǎng wèn fāng shì, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 访问方式 / 訪問方式] access method
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
迁就[qiān jiù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ, 迁就 / 遷就] to yield; to adapt to; to accommodate to (sth)
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, 功勋 / 功勛] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society)
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
现货[xiàn huò, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 现货 / 現貨] actuals; actual commodities
添加剂[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, 添加剂 / 添加劑] additive; food additive
耶稣降临节[Yē sū Jiàng lín jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣降临节 / 耶穌降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
降临节[Jiàng lín jié, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 降临节 / 降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
埃奥罗斯[Āi ào luó sī, ㄞ ㄠˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃奥罗斯 / 埃奧羅斯] Aeolus (Greek God of the Winds)
气动噪声[qì dòng zào shēng, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, 气动噪声 / 氣動噪聲] aerodynamic noise
空气动力学[kōng qì dòng lì xué, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 空气动力学 / 空氣動力學] aerodynamics
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, 时代 / 時代] age; era; epoch; period
农业生产合作社[nóng yè shēng chǎn hé zuò shè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 农业生产合作社 / 農業生產合作社] agricultural producers' cooperative
农产品[nóng chǎn pǐn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 农产品 / 農產品] agricultural produce
农产[nóng chǎn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ, 农产 / 農產] agriculture products; farm produce
艾滋病抗体[ài zī bìng kàng tǐ, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, 艾滋病抗体 / 艾滋病抗體] AIDS antibody
航空港[háng kōng gǎng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄤˇ, 航空港] airfield; aerodrome
虚空藏菩萨[Xū kōng zàng Pú sà, ㄒㄩ ㄎㄨㄥ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, 虚空藏菩萨 / 虛空藏菩薩] Akasagarbha Bodhisattva
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 醇] alcohol; wine with high alcohol content; rich; pure; good wine; sterols
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 堿] alkali; soda
碱式盐[jiǎn shì yán, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ ㄧㄢˊ, 碱式盐 / 鹼式鹽] alkali salt (soda, lye, calcium carbonate etc)
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
烷基苯[wán jī běn, ㄨㄢˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 烷基苯] alkyl benzene; dodecylbenzene C18H30
遍体[biàn tǐ, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 遍体 / 遍體] all over the body
整年累月[zhěng nián lěi yuè, ㄓㄥˇ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄟˇ ㄩㄝˋ, 整年累月] all year round; over a long period
安拉[Ān lā, ㄢ ㄌㄚ, 安拉] Allah (Arabic name of God)
鳄鱼[è yú, ㄜˋ ㄩˊ, 鳄鱼 / 鱷魚] alligator; crocodile
[hú, ㄏㄨˊ, 葫] Allium scorodoprasum; bottle gourd
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , 平舌音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
舌尖前音[shé jiān qián yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ , 舌尖前音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
历来[lì lái, ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ, 历来 / 歷來] always; throughout (a period of time); (of) all-time

od ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.)
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc.
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.)
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.)
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P)
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix)
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period)
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy)
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies
O型[オーがた, o-gata] (n) type O (blood, etc.)
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR)
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D
Rh式血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
アーティキュレーテッドコンロッド[, a-teikyure-teddokonroddo] (n) articulated con-rod
アートディレクター[, a-todeirekuta-] (n) art director
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD)
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix)
アイエスオーディーイー[あいえすおーでいーいー, aiesuo-dei-i-] ISODE
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module
エックスモデム[えっくすもでむ, ekkusumodemu] XMODEM
エックスモデムイチケー[えっくすもでむいちけー, ekkusumodemuichike-] XMODEM-1k
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation
エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC)
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC)
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection)
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder
エンコード[えんこーど, enko-do] encode
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode
オーデービーエムエス[おーでーびーえむえす, o-de-bi-emuesu] ODBMS
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification
オペコド[おぺこど, opekodo] opcode
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
今日[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
[からだ, karada] Thai: ร่างกาย English: body
体内[たいない, tainai] Thai: ภายในร่างกาย English: inside the body
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
友達[ともだち, tomodachi] Thai: เ English: friend
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
商品[しょうひん, shouhin] Thai: เครื่องอุปโภคบริโภค English: commodity
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification
小田原[おだわら, odawara] Thai: ชื่อสถานที่ English: Odawara (pl)
届く[とどく, todoku] Thai: (สินค้า หรือ สิ่งของ)ส่งถึง(ผู้รับ) English: arrive
戻す[もどす, modosu] Thai: เอากลับคืนที่เดิม English: to put back
戻す[もどす, modosu] Thai: พากลับมา English: to return
戻す[もどす, modosu] Thai: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม English: to restore
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: นำเข้ามา English: to lodge (vt)
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching
方法[ほうほう, houhou] Thai: วิธีการ English: method
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ให้
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ดำเนินการ
時代[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period
期間[きかん, kikan] Thai: ช่วงเวลา English: period
本日[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: เรื่องที่น่าสมเพช English: a pity
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded
現在[げんざい, genzai] Thai: ในยุคปัจจุบัน English: modern times
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
育つ[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
踊る[おどる, odoru] Thai: เต้นรำ English: to dance
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)
預かる[あずかる, azukaru] Thai: รับฝาก English: to keep in custody

od ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โคลงสามดั้น[n. exp.] (khlōng sām ) EN: [kind od Thai verse] FR:
โคลงสามสุภาพ[n. exp.] (khlōng sām ) EN: [kind od Thai verse] FR:
โคลงสองดั้น[n. exp.] (khlōng søng) EN: [kind od Thai verse] FR:
โคลงสองสุภาพ[n. exp.] (khlōng søng) EN: [kind od Thai verse] FR:
องศาแห่งความอิสระ[n. exp.] (ongsā haeng) EN: degree od freedom FR: degré de liberté [m]
สยามินทร์[n. prop.] (Sayāmin) EN: the King od Siam [signature of King Chulalongkorn] FR:
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดิศัย โพธารามิก[n. prop.] (Adisai Phōt) EN: Adisai Bodharamik FR:
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
แอนติบอดี = แอนติบอดี้[n.] (aēntibødī) EN: antibody FR: anticorps [m]
แอบเข้ามาใน[n. exp.] (aēp khao mā) EN: slip into FR: s'introduire
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
แอร์วิน ชเรอดิงเงอร์[n. prop.] (Aēwin Charo) EN: Erwin Schrödinger FR: Erwin Schrödinger
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f] ; popote [f] (fam.) ; bouffe [f] (fam.) ; boustifaille [f] (pop.)
อาหารอร่อยถูกปาก[n. exp.] (āhān arøi t) EN: delicious food FR: nourriture succulente [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrun) EN: nourishing food ; nourishment FR: aliment nourissant [m]
อาหารบรรจุหีบห่อ[n. exp.] (āhān banju ) EN: packaged foods FR:
อาหารเบา[n. exp.] (āhān bao) EN: light meal ; light food FR: repas léger [m]
อาหารแช่แข็ง[n. exp.] (āhān chāe k) EN: frozen food FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi r) EN: irradiated food FR: nourriture irradiée [f]
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม[n. exp.] (āhān datpla) EN: FR: aliment génétiquement modifié [m]
อาหารดิบ[n. exp.] (āhān dip) EN: raw foods FR:
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farang) EN: French food ; French cuisine FR: cuisine française [f]
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfū) EN: fast food FR: fast-food [m]
อาหารฟิวชั่น[n. exp.] (āhān fiūcha) EN: fusion cuisine ; fusion food่ FR:
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารฮาลาล[n. exp.] (āhān hālān) EN: halal food FR: cuisine halal [f] = cuisine hallal [f]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food FR: cuisine indienne [f]
อาหารอินทรีย์[n. exp.] (āhān insī) EN: organic food FR: produit bio [m]
อาหารอีสาน[n. exp.] (āhān Īsān) EN: Isan food ; Isan cuisine ; Isaan dishes FR: cuisine Isan [f]
อาหารอิตาเลียน[n. exp.] (āhān Itālīe) EN: Italian food ; Italian cuisine FR: cuisine italienne [f]
อาหารใจ[n. exp.] (āhān jai) EN: spiritual food ; mental nourishment FR: nourriture spirituelle [f]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān dū) EN: fast food FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
อาหารเจ[n. exp.] (āhān jē) EN: Chinese vegetarian food ; vegan food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารการกิน[n. exp.] (āhān kān ki) EN: food FR: nourriture [f]
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung ) EN: convenience food FR:
อาหารกึ่งสุก[n. exp.] (āhān keung ) EN: precooked food FR: nourriture précuite [f]

od ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abänderung {f}; Modifikation
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
Kurzwahlzeichen {n}abbreviated dial code
Abgabenordnung {f}tax code
Abmeldefrist {f}cancellation notice period
Abbruchcode {m}abort code
Abwandlung {f}variation; modification
Acarophobie {f}; Furcht vor Insekten oder -stichenacarophobia
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death
Restposten {m} der Zahlungsbilanzaccommodating items
Auslösung {f}accommodation allowance
Briefkastenadresse {f}accommodation address
Fallreep {n} [naut.]accommodation ladder
Gefälligkeitsakzept {m}accommodation acceptance
Gefälligkeitsgarantie {f}accommodation contract
Gefälligkeitsgeschäft {n}accommodation line
Gefälligkeitspapier {n}accommodation paper
Kreditvergabe {f}accommodation of a loan
Nachsendeadresse {f}accommodation address
Vorzugskauf {m}accommodation purchase
Wohneinheit {f}accommodation unit
Wohnkosten {pl}accommodation costs
Abrechnungsperiode {f}account period
Abrechnungszeitraum {m}; Abrechnungsperiode
Zinseszinsperiode {f}accumulation period
Eichelspecht {m} [ornith.]Acorn Woodpecker
Addiermodus {m}; Hinzufügemodus
Ergänzungsprodukt {n}add on product
Fließtextverfahren {n}adjust mode
Aerodynamik {f}aerodynamics
aerodynamisch {adj}aerodynamic
aerodynamisch {adv}aerodynamically
Agenturwaren {pl}agency goods
Agalaktie {f}; Fehlen der Milchproduktion in der Stillzeit [med.]agalactia
Gesamtproduktivität {f}aggregate productivity
Agrarproduktion {f}agricultural production
Ahle {f}bodkin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า od
Back to top