ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nephelium lappaceum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nephelium lappaceum*, -nephelium lappaceum-

nephelium lappaceum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红毛丹[hóng máo dàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˊ ㄉㄢˋ, 红毛丹 / 紅毛丹] rambutan (Nephelium lappaceum); hairy red pellet fruit

nephelium lappaceum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランブータン;ランブタン[, ranbu-tan ; ranbutan] (n) rambutan (Nephelium lappaceum)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nephelium lappaceum
Back to top