ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

murraya paniculata

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *murraya paniculata*, -murraya paniculata-

murraya paniculata ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ว[n.] (kaēo) EN: orange jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; cosmetic bark tree ; orange jessamine ; satin-wood ; Murraya paniculata FR: Murraya paniculata

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า murraya paniculata
Back to top