ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moore*, -moore-

moore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Moore (n.) ชาวแอฟริกาตะวันตก Syn. Mossi

moore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩尔[Mó ěr, ㄇㄛˊ ㄦˇ, 摩尔 / 摩爾] a moor (i.e. Muslim); Moore or Moor (name); a mole (unit of volume in quantitative chemistry, about 6.022 x 10^23 molecules)

moore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハルパゴルニス鷲[ハルパゴルニスわし;ハルパゴルニスワシ, harupagorunisu washi ; harupagorunisuwashi] (n) (uk) Haast's eagle (Harpagornis moorei); Harpagornis eagle
泊まる(P);泊る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stay at (e.g. hotel); (2) to be docked; to be berthed; to be moored; (P)

moore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heidemoor {n} | Heidemoore
Torfmoor {n} | Torfmoore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moore
Back to top